“Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

Дата: 12.01.2016 09:49:11

Номер в РОП: 0684-2016-0004

Обявление за обществена поръчка VII-4-1 от 15.01.2016 г. - 15.01.2016 15:54:15

Решение VII-4-2 от 15.01.2016 г. - 15.01.2016 15:52:59


Документация 15.01.2016 15:55:17

Техническа спецификация 15.01.2016 15:56:25

Техническо предложение 15.01.2016 15:56:38

Ценово предложение 15.01.2016 15:56:48

Срок за получаване на оферти: 09.02.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.02.2016 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция

Участник

Комплексна оценка на техническите предложения

I

Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи:
Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT;
Гастроскоп, модел-GIF-H180;
Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни на тях модели

„ИНФОМЕД” ЕООД

 

40.00

II

Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба

„МЕДИМЕКС - П” EООД

40.00

III

Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентена

„ЕЛ-ДОРА” ЕООД

40.00

V

Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz  или еквивалентни

„ЕЛ-ДОРА” ЕООД

40.00


Съобщение: На 26.02.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

Протокол VII-4-8 - 23.03.2016 13:01:01

Протокол VII-4-10 - 23.03.2016 13:27:51

Решение VII-4-11 - 23.03.2016 13:28:10

Решение VII-4-23 - 03.05.2016 15:00:59

Обявление за възложена поръчка - 03.05.2016 16:30:34

Договор VII-4 -18 - 03.05.2016 16:31:26

Договор VII-4 -19 - 03.05.2016 16:32:00

Договор VII-4 -20 - 03.05.2016 16:32:18

Информация за гаранция -05,05,2016 11:31:55

Информация за гаранция -30.05.2016 14:29:59

Договор VII-4-25 - 02.06.2016 12:55:00

Обявление за възложена поръчка - 02.06.2016 12:55:44

Информация за плащане 15.12.2016 14:33:13

Информация за плащане 16.12.2016  13:42:23

Информация за плащане 20.12.2016  10:10:01

Допълнително споразумение към договор VII-4-25 26.04.2017 09:03:14

Допълнително споразумение към договор VII-4-20 26.04.2017 09:04:54

Допълнително споразумение към договор VII-4-19 26.04.2017 09:05:16

Допълнително споразумение към договор VII-4-18 26.04.2017 09:05:42

Допълнително споразумение към договор VII-4-20/21.04.2016 г. - 02.06.2017 14:55:58

Допълнително споразумение към договор VII-4-20/21.04.2016 г. - 26.07.2017 16:39:12

Информация за гаранция 03,11,2017 15:45:07

Информация за изпълнението на договор VII-4-19 - 09.11.2017 14:28:38

Допълнително споразумение към договор VII-4-25/25.05.2016 г. - 21.11.2017 10:14:04

информация за гарнция 30,04,2018 09:54:30

Информация за плащане 25,01,2019 08:50:36

Обявление за приключване на договор VII-4-20 - 25.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-4-25 - 05.02.2019 15:55:32

 

 « Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Веселин Кожухаров
Клиника по ортопедия и травматология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии