“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Дата: 11.01.2016 15:37:56

Номер в РОП: 00684-2016-0002
Обявление за обществена поръчка: VII-2-1 от 11.01.2016 г. - 11.01.2016 15:46:11
Решение номер: VII-2-2 от 11.01.2016 г. -11.01.2016 15:46:34
Документация - 11.01.2016 15:46:47 
Техническа спецификация - 11.01.2016 15:47:10

Гаранции за участие в открита процедура - 11.01.2016 15:47:31

Софтуерен продукт ЗОП Анализатор + за автоматично управление на процедури по ЗОП

Указания за работа със софтуерен продукт ЗОП Анализатор +

Срок за получаване на оферти: 05.02.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 08.02.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Разяснение 22.01.2016 14:10:37

Протокол VII-2-21/18.02.2016 - 18.02.2016 15:35:16

Информация за връщане на гаранция -18.02.2016 16:03:37

Информация за гаранция -08.03.2016. 07:45:48

На 08.04.2016 г. в 15,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Доклад 22.04.2016 16:59:08

Протокол VII-2-30 22.04.2016 16:59:38

Доклад 22.04.2016 16:59:52

Протокол VII-2-32 22.04.2016 17:00:25

Доклад 22.04.2016 17:00:47

Протокол VII-2-34 22.04.2016 17:01:04

Решение за прекратяване 22.04.2016 17:01:25

Информация за гаранция 12.05.2016 13:54:59« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии