Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции

Дата: 09.10.2015 14:34:07

Номер в РОП: 00684-2015-0020

Обявление за обществена поръчка VII-25-1 от 13.10.2015 г.

Решение VII-25-2 от 13.10.2015 г.

Документация 13.10.2015 14:19:51

Техническа спецификация 13.10.2015 14:21:42 - 23.10.2015 08:16:46

Техническо предложение 13.10.2015 14:21:58 - 23.10.2015 08:17:14

Ценово предложение 13.10.2015 14:22:34 - 23.10.2015 08:18:00

Срок за получаване на оферти: 09.11.2015г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.11.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - 19.10.2015 15:40:54

Решение за промяна VII-25-5 от 22.10.2015 г. - 23.10.2015 08:14:50

Съобщение: Поради извършените промени в техническата спецификация за обособена позиция XXI „Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове“, моля да изтеглите отново техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение от тук:

Техническа спецификация 23.10.2015 08:16:46

Техническо предложение 23.10.2015 08:17:14

Ценово предложение 23.10.2015 08:18:00

Доклад VII-25-17/10.12.2015 г. 10.12.2015 16:17:19

Протокол VII-25-18/10.12.2015 г.   10.12.2015 16:17:56

Съобщение:

На 18.02.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции"

Протокол VII-25-24/15.02.2016 г. - 10.03.2016 15:45:02

Протокол VII-25-26/09.03.2016 г. - 10.03.2016 15:45:25

Решение VII-25-27/10.03.2016 г. - 10.03.2016 15:45:41

Решение за частично прекратяване VII-25-28/11.03.2016 г. - 11.03.2016 16:03:27

Информация за гаранция 29.03.2016 - 14:38:58

Информация за гаранция 12.04.2016 -11:27:42

Информация за гаранция 27.04.2016 10:57:19

Обявление за възложена поръчка 28.04.2016 11:58:56

Договор VII-25-41 28.04.2016 12:00:32

Договор VII-25-42 28.04.2016 12:00:12

Договор VII-25-43 28.04.2016 12:00:48

Договор VII-25-44 28.04.2016 11:59:42

Договор VII-25-45 28.04.2016 12:01:27

Договор VII-25-46 28.04.2016 12:01:49

Договор VII-25-47 28.04.2016 12:03:19

Договор VII-25-49 28.04.2016 12:02:14

Договор VII-25-50 28.04.2016 12:02:25

Договор VII-25-51 28.04.2016 12:02:38

Договор VII-25-52 28.04.2016 12:02:50

Договор VII-25-53 28.04.2016 12:03:03

Договор VII-25-54 28.04.2016 12:03:57

Договор VII-25-59 28.04.2016 12:01:02

Договор VII-25-60 28.04.2016 12:02:02

Договор VII-25-61 28.04.2016 12:03:36

Обявление за възложена поръчка - 05.05.2016 11:48:01

Договор VII-25-65 - 05.05.2016 11:48:48

Информация за гаранция 09.05.2016 08:50:23

Информация за плащане 15.12.2016  15:06:53

Информация за плащане 15.12.2016 15:13:10

Информация за плащане 15.12.2016  15:19:06

Информация за плащане 15.12.2016 15:23:27

Информация за плащане 15.12.2016  15:29:17

Информация за плащане 15.12.2016 15:39:59

Информация за плащане 15.12.2016 16:07:03

Информация за плащане 15.12.2016 16:08:00

Информация за плащане 15.12.2016  16:14:49

Информация за плащане 15.12.2016 16:12:45

Информация за пплащане 15.12.2016 16:17:25

Информация за плащане 15.12.2016  16:20:08

Информация за плащане 15.12.2016 16:22:31

Информация за плащане 15.12.2016  16:24:31

Информация за плащане 15.12.2016  16:27:56

Информация за плащане 16.12.2016 17:14:03

Информация за плащане 16.12.2016  18:14:25

Информация за плащане 05.01.2017  10:11:17

Допълнително споразумение към Договор VII-25-42/07.04.2016 г. - 24.03.2017 09:20:17

Допълнително споразумение към Договор VII-25-59/21.04.2016 г. - 27.03.2017 15:26:29

Допълнително споразумение към Договор VII-25-60/21.04.2016 г. - 27.03.2017 15:27:01

Допълнително споразумение към Договор VII-25-61/21.04.2016 г. - 27.03.2017 15:27:20

Допълнително споразумение към Договор VII-25-41/06.04.2016 г. - 28.03.2017 11:08:34

Допълнително споразумение към Договор VII-25-50/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:30:04

Допълнително споразумение към Договор VII-25-49/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:32:01

Допълнително споразумение към Договор VII-25-51/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:32:18

Допълнително споразумение към Договор VII-25-52/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:32:51

Допълнително споразумение към Договор VII-25-53/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:33:14

Допълнително споразумение към Договор VII-25-54/11.04.2016 г. - 04.04.2017 11:33:38

Допълнително споразумение към Договор VII-25-47/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:34:03

Допълнително споразумение към Договор VII-25-46/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:34:22

Допълнително споразумение към Договор VII-25-45/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:34:45

Допълнително споразумение към Договор VII-25-44/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:35:02

Допълнително споразумение към Договор VII-25-43/08.04.2016 г. - 04.04.2017 11:35:18

Допълнително споразумение към Договор VII-25-65/04.05.2016 г. - 19.04.2017 15:35:36

Информация за плащане 10.07.2017 09:48:55

Информация за плащане 10.07.2017 09:51:14

Допълнително споразумение към Договор VII-25-49/11.04.2016 г. - 27.07.2017 15:28:28

Информация за плащане 04,08,2017 11:04:17

Информация за плащане 04,08,2017 11:09:25

Информация за плащане 04.08,2017 11:10:14

Информация за плащане 04,08,2017 11,12,07

Информация за плащане 04,08,2017 11:13:19

Информация за плащане 04,08,2017 11:14:41

Информация за плащане 21.09.2017 14:28:16

Информация за плащане 25,10,2017 08:57:48

Информация за плащане 25,10,2017 09:01:00

Информация за плащане 25,10,2017  09:29:34

Информация за плащане 25,10,2017 09:27:00

Информация за плащане 25,10,2017 09:46:00

Информация за плащане 02,11,2017 10:11:35

Информация за гаранция 03,11,2017 15:47:03

Информация за изпълнението на договор VII-25-54 09.11.2017 14:27:09

Информация за изпълнението на договор VII-25-53 09.11.2017 14:28:12

иНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 11.01.2018 15:26:38

Информация за гаранция 18.08.2018 16:14:23

Информация изпълнението на договор VII-25-41 22.01.2018 13:17:13

Информация за плащане 27,03,2018 10:01:06

Информация за гарнция 30,04,2018 09:43:12

Информация за плащане 31,07,2018 09:13:38

Информация за изпълнението на договор VII-25-65 31.07.2018 15:26:32

Информация за плащане 10.10.2018 09:15:12

Информация за плащане 10.10.2018.09:18:40

Информация за плащане 10.10.2018 09:20:30

Информация за плащане 10.10.2018 09:22:06

Информация за изпълнението на договор VII-25-49 22.10.2018 15:29:34

Информация за изпълнението на договор VII-25-50 22.10.2018 15:30:34

Информация за изпълнението на договор VII-25-51 22.10.2018 15:31:00

Информация за изпълнението на договор VII-25-52 22.10.2018 15:31:19

Обявление за приключване на договор VII-25-46 22.01.2019 14:26:55

Информация за плащане 24,01,2019 09:04:41

Обявление за приключване на договор VII-25-42 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-25-61 -  24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-25-59 -  24.01.2019

Информация за плащане 25,01,2019 08:57:16

Информация за плащане 25,01,2019 08:58:56

Информация за плащане 25,01,2019 09:00:15

Информация за плащане 25,01,2019 09:08:12

Информация за плащане 25,01,2019 09:17:52

Информация за плащане 25,01,2019 09:20:06

Информация за плащане 25,01,2019 09:21:51

Информация за плащане 25,01,2019 09:23:28

Информация за плащане 25,01,2019 10:01:53

Обявление за приключване на договор VII-25-43 - 01.02.2019 13:33:52

Обявление за приключване на договор VII-25-60 - 01.02.2019 13:36:06

Обявление за приключване на договор VII-25-44 - 01.02.2019 13:36:33

Обявление за приключване на договор VII-25-47 - 01.02.2019 13:36:54

Обявление за приключване на договор VII-25-45 - 01.02.2019 15:28:26

Решение за одобряване на обявление за изменение VII-25-180 - 04.02.2019 16:42« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии