“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция“

Дата: 21.05.2020 09:09:10

Номер в РОП: 05947-2020-0010

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 134 - 12.06.2020

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 134 за извършена проверка от външен експерт 12.06.2020

Обявление за обществена поръчка - 17.06.2020

Решение - 17.06.2020

Документация - 17.06.2020
Приложения към документация - 17.06.2020

Проект на договор - 17.06.2020

Техническа спецификация -17.06.2020
Техническо предложение - 17.06.2020 
Ценово предложение - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml -17.06.2020

Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.07.2020 г.

Час: 11:00

Място: Административната зала на МБАЛ  "Лозенец" ЕАД.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП - 29.06.2020

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 08.07.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии