„Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок“

Дата: 30.04.2020 13:49:21

Номер в РОП: 05947-2020-0005

Обявление за обществена поръчка - 22.05.2020

Решение - 22.05.2020

Документация - 22.05.2020 
Приложения към документация - 22.05.2020

Проект на договор - 22.05.2020

Техническа спецификация - 22.05.2020
Техническо предложение - 22.05.2020 
Ценово предложение - 22.05.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 22.05.2020 
ЕЕДОП - espd-request.xml - 22.05.2020

Срок за получаване на оферти: 24.06.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 25.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ  "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок“.

Протокол VII-5-7/29.09.2020 г. - 30.09.2020

Доклад VII-5-8/29.09.2020 г. - 30.09.2020

Решение за класиране VII-5-9/30.09.2020 г. - 30.09.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 16.10.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Йорданка Узунова, дм
Клиника по педиатрия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии