„Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“

Дата: 29.04.2020 11:11:45

Номер в РОП: 05947-2020-0004

Обявление за обществена поръчка - 20.05.2020

Решение - 20.05.2020

Документация - 20.05.2020 
Приложения към документация - 20.05.2020

Проект на договор - 20.05.2020

Техническа спецификация - 20.05.2020
Техническо предложение - 20.05.2020 
Ценово предложение - 20.05.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 20.05.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 20.05.2020

Срок за получаване на оферти: 23.06.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 24.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 02.06.2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 04.06.2020

На 18.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“.

Протокол VII-4-25 - 19.10.2020

Доклад VII-4-26 - 19.10.2020

Решение VII-4-27 - 19.10.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Милена Перухова
Отделение по гастроентерология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии