“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

Дата: 09.07.2019 10:27:54

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 152 - 30.07.2019

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 152 за извършена проверка от външен експерт 30.07.2019

Номер в РОП: 00684-2019-0010

Обявление за обществена поръчка - 15.08.2019

Решение - 15.08.2019

Документация - 15.08.2019
Приложения към документация - 15.08.2019

Проект на договор - 15.08.2019

Техническа спецификация - 15.08.2019
Техническо предложение - 15.08.2019
Ценово предложение - 15.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -16.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 16.08.2019

Срок за получаване на оферти: 16.09.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.09.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Клиника по клинична патология и съдебна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии