“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

Дата: 09.07.2019 10:27:54

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 152 - 30.07.2019

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 152 за извършена проверка от външен експерт 30.07.2019

Номер в РОП: 00684-2019-0010

Обявление за обществена поръчка - 15.08.2019

Решение - 15.08.2019

Документация - 15.08.2019
Приложения към документация - 15.08.2019

Проект на договор - 15.08.2019

Техническа спецификация - 15.08.2019
Техническо предложение - 15.08.2019
Ценово предложение - 15.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -16.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 16.08.2019

Писмени мотиви относно становище от АОП - 15.08.2019

Срок за получаване на оферти: 16.09.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.09.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 03.10.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald  за Клинична лаборатория”.

Становище от АОП - 26.08.2019

Протокол VII-10-11 - 22.10.2019

Доклад VII-10-12 - 22.10.2019

Решение за класиране VII-10-13 22.10.2019

Обявление за възложена поръчка - 05.12.2019

Договор VII-10-16 - 05.12.2019

Договор VII-10-17 - 05.12.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии