“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

Дата: 18.02.2019 15:22:42

Номер в РОП: 00684-2019-0002

Обявление за обществена поръчка - 21.02.2019

Решение - 21.02.2019

Документация - 21.02.2019
Приложения към документация - 21.02.2019
Проект на договор - 21.02.2019
Техническа спецификация - 21.02.2019
Техническо предложение15. - 21.02.2019

Ценово предложение - 21.02.2019

еЕЕДОП- espd-request.pdf  -21.02.2019

еЕЕДОП - espd-request.xml-21.02.2019

Срок за получаване на оферти: 15.03.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 18.03.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол № VII-2-8 - 02.04.2019

На 23.04.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”.

Протокол VII-2 -13 09.05.2019

Доклад VII-2 -14 09.05.2019

Решение VII-2 -15 09.05.2019

Обявление за възложена поръчка - 19.06.2019

Договор - 19.06.2019

Допълнително споразумение към договор № VII-2-18 - 23.06.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии