“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““

Дата: 30.07.2018 14:07:29

Номер в РОП: 00684-2018-0014
Обявление за обществена поръчка - 02.08.2018
Решение - 02.08.2018
Документация - 06.08.2018
Приложения към документация - 06.08.2018
Проект на договор - 06.08.2018
Техническа спецификация - 06.08.2018
Техническо предложение - 06.08.2018
Ценово предложение - 06.08.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -06.08.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 06.08.2018

*Документацията с приложенията е качена в първият работен ден след публикацията й в съботният брой на ТED

Срок за получаване на оферти: 11.09.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 12.09.2018 г.

Час: 11:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-15-8/27.09.2018 - 27.09.2018

На 10.10.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на разтвори и сух бикарбонат  за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““.

Протокол VII-15-10/26.10.2018 - 29.10.2018

Доклад VII-15-11/29.10.2018 - 29.10.2018

Решение VII-15-12/29.10.2018 - 29.10.2018

Договор VII-15-17 -07.01.2019

Договор VII-15-18 - 07.01.2019

Анекс VII-15-21 - 20.12.2019

Анекс VII-15-22 - 20.12.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии