“Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”

Дата: 04.05.2018 10:37:40

Номер в РОП: 00684-2018-0006
Обявление за обществена поръчка - 08.05.2018
Решение - 08.05.2018
Документация - 08.05.2018
Приложения към документация - 08.05.2018
Проект на договор -08.05.2018
Техническа спецификация - 08.05.2018
Техническо предложение -08.05.2018
Ценово предложение - 08.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 08.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 08.05.2018

Срок за получаване на оферти: 11.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 12.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП - 30.05.2018

Протокол VII-8-9 - 19.06.2018

Съобщение: На 28.06.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”. - 25.06.2018

Съобщение до „Нова Медикъл" ООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие. Посоченият в документацията за участие факс не приема съобщението. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. - 23.07.2018 г.

Протокол VII-8-11 - 23.07.2018

Доклад VII-8-12 - 23.07.2018

Решение VII-8-13 - 23.07.2018

Решение за прекратяване VII-18-17 - 03.08.2018

Съобщение до „Медиком 2000" ООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 4 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие. Посоченият в документацията за участие факс не приема съобщението. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Обявление за прекратяване - 30.08.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Отделение по обща и клинична патология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии