“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”

Дата: 27.03.2018 10:01:18

Номер в РОП: 00684-2018-0004
Обявление за обществена поръчка - 04.04.2018
Решение - 04.04.2018
Документация - 04.04.2018
Приложения към документация - 04.04.2018
Проект на договор - 04.04.2018
Техническа спецификация - 04.04.2018
Техническо предложение - 04.04.2018
Ценово предложение - 04.04.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 04.04.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 04.04.2018

Срок за получаване на оферти: 09.05.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.05.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-4-11 - 22.05.2018

Съобщение: На 28.06.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”. - 25.06.2018

Съобщение до „Имплатн Г" ООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие на 06.07.2018 г. в 13.29 часа. В документацията за участие няма посочен факс. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. - 06.07.2018 г.

Протокол VII-4-16/08.06.2018 - 06.07.2018

Протокол VII-4-28/05.07.2018 - 06.07.2018

Докладна VII-4-27/05.07.2018 - 06.07.2018

Решение VII-4-29/06.07.2018 - 06.07.2018

Обявление за възложена поръчка - прекратена обособена позиция - 26.07.2018

Обявление за възложена поръчка - 31.08.2018

Договор VII-4-41 - 31.08.2018

Договор VII-4-50 - 31.08.2018

Договор VII-4-44 - 31.08.2018

Договор VII-4-45 - 31.08.2018

Договор VII-4-46 - 31.08.2018

Договор VII-4-47 - 31.08.2018

Договор VII-4-48 - 31.08.2018

Договор VII-4-51 - 31.08.2018

Договор VII-4-42 - 31.08.2018

Договор VII-4-52 - 31.08.2018

Договор VII-4-49 - 31.08.2018

Договор VII-4-43 - 31.08.2018

Договор VII-4-54 - 01.10.2018

Обявление за възложена поръчка - 01.10.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-50 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-46 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-45 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-47 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-48 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-52 - 16.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-49/прекратяване/ -04.02.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-50 - 21.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-51 - 21.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-44 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-45 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-46 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-47 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-48 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-41 -  22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-42 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-43 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-54 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-82 - 30.12.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-83 - 30.12.2019

Обявление за изпълнен договор VII-4-85 - 09.04.2020

Информация за изпълнението на договор VII-4-41 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-4-43 30.06.20« Обратно към всички поръчки

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Христо Стоянов
Спешно отделение

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии