Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистрирана репродукция

Дата: 06.03.2018 15:12:57

Номер в РОП: 00684-2018-0003

Обявление за обществена поръчка - 08.03.2018

Решение - 08.03.2018

Документация - 08.03.2018

Приложения към документация - 08.03.2018

Проект на договор - 08.03.2018

Техническа спецификация - 08.03.2018

Техническо предложение - 08.03.2018

Ценово предложение - 08.03.2018

еЕЕДОП - espd-request.pdf - 08.03.2018

еЕЕДОП - espd-request.xml - 08.03.2018

 

Срок за получаване на оферти: 11.04.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 12.04.2018 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 25.04.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистрирана репродукция"

Протокол VII-3-6/27.04.2018 г. - 27.04.2018

Доклад VII-3-7/27.04.2018 г. - 27.04.2018

Решение VII-3-8/27.04.2018 г. - 27.04.2018

Обявление за възложена поръчка - 11.06.2018

Договор VII-3-11 - 11.06.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-3-11 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-3-11 -14.06.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии