Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделение по асистирана репродукция”

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

„Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология"

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция“

„Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок“

„Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“

„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

„Доставка на медицински изделия за отделение по Образна диагностика“

„Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

"Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства"

„Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи“

„Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура“

„Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение“

„Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи“

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за нуждите на болница "Лозенец""

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части"

“Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”

“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

“Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация”

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани”

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

„Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок ”

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделението по асистирана репродукция”

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

„Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на болница "Лозенец"”

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистрирана репродукция

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец"

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части болница „Лозенец” с доставка на резервни части”

Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура

Доставка на гориво за отопление

Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““

“Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции

Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”

Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Дорина Асенова, дм
Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии