Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“

Адрес:
гр. София 1407, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет 
тел. 960 7417 (Деканат)

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по 6 задължителни учебни дисциплини:

  • Хигиена и екология (VI и VII семестър)
  • Нервни болести (VII и VIII семестър)
  • Психиатрия (IХ семестър)
  • Физиотерапия и рехабилитация (IX семестър)
  • Медицинска етика (Х семестър)
  • Медицина на бедствените ситуации (Х семестър)

Преподавателите от катедрата участват в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по 21 задължителни учебни дисциплини: две дисциплини по модула „Философия и въведение на сестринските грижи. Теоретични и практически основи“ (І и II семестър) и 19 дисциплини по модула „Практически основи на сестринските грижи“ при различни заболявания (от ІII до VI семестър).

Обучават се студенти по професионалното направление Обществено здраве“, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по 10 задължителни учебни дисциплини, разпределени от І до VII семестър.

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Предлагат се избираеми и факултативни курсове.

Академичният състав на катедрата участва в авторски колективи на учебници за студенти и специализанти по посочените направления. Хабилитираните преподаватели са научни ръководители и рецензенти на успешно защитени кандидатски дисертации и дипломни работи. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на различни медицински факултети в страната и чужбина и участва в организирането на национални и международни обучителни курсове по съответните медицински направления.

Научноизследователски направления:

Направление „Нервни болести“

Ултразвуково изобразяване на нервната система, мозъчна реорганизация след инсулт и двигателен контрол на походката.

Проф. д-р Екатерина Титянова, дм, дмн – професор по неврология
е-mail:
titianova@yahoo.com

Д-р Пане Попов, дм – хоноруван асистент по неврология
е-mail:
pannepopov@yahoo.com

Направление „Физиотерапия и рехабилитация“

Съвременни аспекти на физикалната медицина и рехабилитация при социално значими заболявания.

Доц. д-р Тройчо Троев, дм, дмн – доцент по физикална и рехабилитационна медицина
е-mail
: ina.milanova@abv.bg

Гл. ас. д-р Стоян Кемеров, дм – главен асистент по физикална и рехабилитационна медицина
е-mail
: kemerov_stoyan@yahoo.com

Д-р Надежда Байчева–Дочева – асистент
е-mail
: drnadejda@yahoo.com

Д-р Емилия Конакчиева – асистент
е-mail:
e.konakchieva@abv.bg

Д-р Христина Миланова – асистент
е-mail
: ina.milanova@abv.bg

Направление „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Направление  „Психиатрия“: Биопсихосоциални подходи при психични заболявания

Доц. д-р Емил Калудиев, дм доцент по психиатрия
е-mail
: ekaludiev@yahoo.com

Г. ас. д-р Мариам Калудиева, дм – главен асистент
е-mail
: mkaludiev@gmail.com

Гл. ас. д-р Тони Дончев, дм – хоноруван асистент
е-mail:
tonyd@abv.bg

Направление „Превантивна медицина и обществено здраве“

Доц. д-р Любомир Димитров Спасов, дм – доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Доц. д-р Людмила Бориславова Иванова – дм, доцент по хранене и диететика
е-mail
: lbivanova@yahoo.co.uk

Гл. ас.д-р Албена Костова Въткова–Костанте – дм, главен асистент
е-mail
: hariomabby@abv.bg

Направление „Здравни грижи“:

Доц. Галина Стамова Чанева, дм – доцент по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
е-mail
: galchan@abv.bg

Ас. Диана Кръстева Георгиева – асистент по здравни грижи
е-mail
: dkg@mail.bg

Ас. Лилия Василева Перусанова – асистент по здравни грижи
е-mail
: liliperusanova@abv.bg

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Прочети повече

Специалисти

Ася Станчева, дм
Клинична лаборатория

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии