Катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“

Адрес:
гр. София 1407, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк“ №1
Медицински факултет
тел.: 029607490; 029607597

Учебна дейност:

Катедрата осъществява изключително голяма по обем преподавателска дейност. В нея се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението в магистърска степен се осъществява по следните задължителни учебни дисциплини:

 • Цитология, хистология на човека (І семестър)
 • Анатомия на човека (І–ІV семестър)
 • Латински език с медицински термини (І и ІІ семестър)
 • Патоанатомия и цитопатология (V–VІІІ семестър), в рамките на която съответно Обща патология (V и VI семестър) и Клинична патология (VII и VIII семестър)
 • Съдебна медицина (ІХ семестър)

Преподаватели от катедрата участват в обучението на студенти от Биологическия факултет на СУ по две магистърски програми:

 • Клетъчно увреждане и защитни механизми
 • Туморна клетка – специалност „Клетъчна патология и биология“

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно- квалификационна степен „бакалавър“  от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по задължителните учебни дисциплини „Анатомия на човека и клинична патология“  и „Латински език с медицински термини“ (І семестър). Преподавателите от катедрата участват и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“  за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по задължителната учебна дисциплина „Анатомия на човека и клинична патология“ (ІІІ семестър).

В катедрата се обучават и студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ по специалностите:

 • „Учител по физкултура“
 • „Логопед“
 • „Специална педагогика“  за образователно-квалификационна степен „бакалавър“  по задължителната учебна дисциплина „Анатомия на човека“

Преподавателите от катедрата участват също в обучението на студенти от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността „Оптикометрия“  за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по задължителната дисциплина „Цитология“.

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Предлагат се избираеми и факултативни курсове. Преподаватели от катедрата участват в авторски колективи на учебници по анатомия на човека, хистология (обща и органна), обща ембриология и цитология. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на медицински факултети в страната и чужбина.

Академичен състав:

Началник на катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ е доц. д-р Антонина Гегова. Доц. Гегова е лекар специалист по патологоанатомия. Своето образование завършва в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента доцент. Д-р Гегова е член на Републиканското дружество на патолозите и има допълнителна педагогическа квалификация. Преди да се присъедини към екипа на УБ „Лозенец“, тя работи в Катедрата по патологична анатомия при МА – София, в Лаборатория по ултраструктура и цитоморфология при НИХК – София, и в Катедрата по патологична анатомия към МБИ. От 1984 и 2010 г. доц. д-р Гегова работи в  МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД  и МБАЛ „Александровска“. От 2010 г. досега тя е началник на Отделение по клинична патология и съдебна медицина в УБ „Лозенец“. Доц. д-р Гегова е преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Проф. д-р Христо Чучков, дм, дмн
 • Чл.-кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дм, дмн
 • Доц. д-р Антонина Гегова, дм
 • Доц. д-р Мария Грозева, дм
 • Доц. д-р Петър Йотовски, дм
 • Гл. асистент Иван Масларски, дб
 • Д-р Драгомир Дарданов, дм
 • Гл. ас. д-р Елена Илиева
 • Ас. д-р Христина Ангелова
 • Ас. Малина Миткова–Сидоренко
 • Гл. ас. д-р Ваня Колева
 • Гл. ас. д-р Станислав Филипов
 • Гл. ас. д-р Росен Хаджиев
 • Д-р Лиляна Кръстева–Седмакова, дм
 • Д-р Димитър Митков
 • Ас. Калина Босева – магистър по антична култура и литература, преподавател по латински език с медицински термини

Научноизследователски направления

Направление „Анатомия и хистология“

 • Проф. д-р Христо Николов Чучков, дм, дмн – професор по анатомия, хистология  и цитология
 • Чл.-кор. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дм, дмн – професор по анатомия, хистология и цитология, член-кореспондент на БАН
 • Доц. д-р Петър Василев Йотовски, дм – доцент по анатомия, хистология и цитология
 • Д-р Драгомир Данаилов Дарданов, дм по научната специалност  „Обща хирургия“
 • Гл. ас. д-р Елена Викторова Илиева – специалност по анатомия, хистология и цитология
 • Гл. ас. Иван Илков Масларски, дб – здравно образование чрез обучението по анатомия
 • Ас. д-р Христина Цанкова Ангелова – магистър по медицина
 • Ас. Малина Миткова Банкова–Сидоренко – магистър по биология; специализация по анатомия, хистология и обща ембриология

Направление „Патологоанатомия и цитопатология“ (Обща и клинична патология)

 • Доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм – доцент по патологоанатомия и цитопатология
 • Гл. ас. д-р Ваня Иванова Колева – специалност по патологоанатомия и цитопатология
 • Гл. ас. д-р Станислав Минчев Филипов, специалност „Хигиена на храненето“, специалност „Обща и клинична патология“
 • Д-р Лиляна Цветкова Кръстева–Седмакова, дм – специалност по патологоанатомия и цитопатология
 • Д-р Димитър Методиев Митков – магистър по медицина

Направление „Съдебна медицина“

 • Доц. д-р Мария Младенова Грозева, дм – специалност „Съдебна медицина“
 • Гл. ас. д-р Росен Трендафилов Хаджиев – специалност „Съдебна медицина“

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Прочети повече

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии