Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“

Адрес:
гр. София 1407, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет 
тел.: 8161329; 8161247; 8161613

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по четири задължителни учебни дисциплини:

 • Химия (І семестър)
 • Биохимия (II и III семестър)
 • Физиология   на човека (II и III семестър)
 • Патофизиология (III семестър)

Преподаватели от катедрата участват и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“.  Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • Физиология и патофизиология на човека (I семестър)
 • Клинична лаборатория, биохимия и имунология (VI семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • Физиология на човека (III семестър)
 • Патофизиология (VI семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Катедрата поддържа активно сътрудничество със сродни научно-преподавателски звена в страната и чужбина.

Академичен състав:

 • Проф. Иво Коцев Грабчев, дх професор по органична химия
 • Гл. ас. Юлияна Иванова–Тумбева, дх – главен асистент по химия
 • Гл. ас. Иван Минков, дх – главен асистент по химия
 • Гл. ас. Eлена Джамбазова, дм – главен асистент по физиология
 • Гл. ас. д-р Палмена Ангелова, дп – главен асистент по физиология
 • Гл. ас. д-р Петър Райчев – главен асистент по физиология
 • Гл. ас. Емилия К. Стоименова – главен асистент по биохимия
 • Ас. Ася Цанова – главен асистент по биохимия
 • Гл. ас. д-р Емилия Латева – хоноруван главен асистент по патофизиология

Научноизследователски направления:

Направление  „Химия и биохимия“

Сензорни системи за бързо откриване на биологично важни метални йони. Антимикробни  и антигъбични продукти.

Проф. Иво Коцев Грабчев, дх – професор по органична химия
е-mail
: grabchev@mail.bg

Проф. д-р Иво Коцев Грабчев е ръководител на Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ и на Секция „Химия и биохимия“.  Доцент е по химия на високомолекулните съединения, Институт по полимери, БАН (2001), и по органична химия (2010), Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. е професор по органична химия  към същата катедра. Научните му интереси са в областта на синтеза и изследването на флуоресцентни органични вещества (ниско- и високомолекулни, дендримери), биологична активност (биологично важни метални йони, антибактериалнa и антигъбичнa), молекулни устройства със сензорни свойства, абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия, тънки филми и течни кристали. Проф. Грабчев има над 130 публикации в специализирани научни списания. Участник е в 18 български и международни научни проекта, в 13 от тях като научен ръководител. Член е на Управителния комитет на европейските научни програми COST TD0807 „Дендримерите в биомедицинските приложения“ и на COST TD1102 „Фотосинтетични протеини за технологично приложение:  биосензори и биочипове“.

Гл. ас. Юлияна Иванова–Тумбева

Гл. ас. д-р Юлияна Милкова Иванова–Тумбева е главен асистент по химия в Катедра  „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Реализирала е постдокторска специализация – Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Pittsburg, USA (2002–2004), и е била DAAD стипендиант, International Graduate School, Zittau, Germany (от 1999 до 2000). Автор и съавтор е на 20 научни публикации в областта на аналитичната химия. Научните интереси на гл. ас. Тумбева са свързани с биоаналитична химия, биокоординационна химия, влияние на металите и техните съединения върху жизненоважни биологични функции, терапия с хелатни агенти; оксидативен стрес.

Гл. ас. Иван Минков

Гл. ас. д-р Иван Любомиров Минков е главен асистент в Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Магистър е по биотехнология, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, а от 2005 г. е доктор по физикохимия, Катедра по физикохимия, Химически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, и доктор по фармакология, Факултет по фармация, Университет на Анже, Франция. Гл. ас. Минков има 11 научни публикации, а научните му интереси са свързани с монослоеве; нанодисперсии;  повърхностни ензимни реакции.

Гл. ас. Емилия Стоименова

Гл. ас. Емилия Кирчева Стоименова е завършила СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет. Магистър по специалността „Молекулярна биология“, специализация по биохимия (2002). От 2011 г. е главен асистент по биохимия, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, и специализант по биохимия в УБ „Лозенец“. Гл. ас. Стоименова има 18 научни публикации, 33 участия на научни конференции и 10 участия в научни проекти.

Ас. Ася Цанова

Ас. Ася Свиленова Цанова е асистент по биохимия, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Тя е завършила СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет, бакалавърска степен, специалност „Молекулярна биология“, през 2003 г. и СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет, магистърска степен по молекулярна биология, специалност „Физиология на растенията“, през 2005 г. От януари 2010 г. е задочен докторант по молекулярна биология, Катедра „Биохимия“, Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, а от март 2011 г. – специализант по биохимия в УБ „Лозенец“. Ас. Цанова има 22 научни публикации, 37 участия в научни конференции и 10 участия в институционални и национални научни проекти.

Направление „Физиология и патофизиология“

 • Невроендокринни и поведенчески аспекти на женското репродуктивно здраве
 • Ендокринни, психофизиологични и метаболитни аспекти на болката
 • Невропептиди, стрес и болка
 • Невромедиаторни и невромодулаторни взаимодействия в централната и периферната нервна система
 • Адаптация на мускулите към физически натоварвания. Електромиография.

Доц. д-р Валери Николов, дм
е-mail
: vtsnikolov@gmail.com

Доц. д-р Валери Николов е ръководител на Секция „Физиология и патофизиология“. От 11.1984 до 02.2007 г. е бил асистент, ст. асистент, гл. асистент в Катедра „Физиология“ на ВМИ – Стара Загора, и от 02.2007 г. до 01.2011 г. е доцент, ръководител сектор „Физиология“ на Катедра „Физиология и патофизиология“, МУ – Плевен. Научните интереси на доц. Николов са свързани с   „Хипоталамусен контрол на еритропоетиновата продукция“, „Хормонален контрол на хомеостазата“, „Хормонални и психологични аспекти на женското репродуктивно здраве“, „Роля на естрогените като невро-психични модулатори“, „Физиологични, психологични и клинико-фармакологични аспекти на болката“. Има издадени две ръководства, публикации в научни списания и сборници, както и участия в научни форуми у нас и в чужбина на български и английски език. Участва в 5 научни проекта, в два от тях като научен ръководител.

Гл. ас. Eлена Джамбазова, дм
E-mail:
el_dji@abv.bg

Гл. ас. Eлена Джамбазова е доктор по патофизиология.
Работи към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, от 2010 г.
Научните интереси на д-р Джамбазова са в областта на невропептиди, стрес, болка, стрес индуцирана аналгезия.
Членува в Българското дружество по физиологичните науки, Българското пептидно дружество, Eвропейското пептидно дружество и Българското фармакологично дружество.
Има над 55 статии, публикувани в български и в реферирани международни издания и над 40 цитирания. Участвала е в над 100 научни мероприятия и в 14 научни проекта, от които е била ръководител на два.
С добро владеене на английски език и отлична компютърна грамотност.

Гл. ас. д-р Емилия Латева

Гл. ас. д-р Пламена Ангелова, дп
е-ma
il: palmena_a@mail.bg

Завършила Медицинския университет в София през 2000 г. Асистент по физиология на човека към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2007 г. Защитила дисертация на тема „Влияние на физическите натоварвания върху скоростта на провеждане на възбуждането по мускулните влакна“ през 2009 г. Области на научни интереси – спортна физиология, електромиография, физиология на скелетните мускули.

Гл. ас. д-р Петър Райчев
е-mail
: petar.raychev@gmail.com

Научноизследователската дейност на главен асистент д-р Петър Райчев е свързана с неврофизиологията и неврохимията на гладките мускули и мозъка. Научните му интереси са насочени към невромедиаторните и невромодулаторни системи. Основни методи, прилагани в неговите изследвания, са високоефективна течна хроматография (HPLC), микродиализна техника (in vivo microdyalisis), стереотаксична техника, изолирани гладкомускулни препарати, изотопни  техники.

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Прочети повече

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии