Финансиране

Източници за финансиране на УБ „Лозенец са:

 1. държавният бюджет;
 2. Националната здравноосигурителна каса;
 3. дружествата за доброволно здравно осигуряване;
 4. местни и чуждестранни компании и частни лица.

Държавата може да предоставя и целеви субсидии, одобрени със Закона за държавния бюджет, за:

 1. оборудване на болницата;
 2. основен ремонт;
 3. изграждане на информационни системи, свързани с дейността на болницата.

Трансплантацията на органи, тъкани и клетки се финансира по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

УБ „Лозенец“ може да развива дейност и по национални здравни програми, финансирани по реда на Закона за здравето.

Приходите на УБ „Лозенец“ се формират от постъпления от:

 1. субсидията от държавния бюджет, ежегодно определяна със Закон за държавния бюджет;
 2. средства от Националната здравноосигурителна каса за пакета здравни услуги, приети с Националния рамков договор и сключени договори с Националната здравноосигурителна каса;
 3. средства от доброволни здравноосигурителни фондове по сключени договори за медицинска помощ;
 4. директни плащания от местни и чуждестранни частни лица или компании за медицинско обслужване;
 5. приходи от обучение на студенти, специализанти и докторанти по договори с висши медицински училища;
 6. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащата нормативна уредба;
 7. дарения, завещания и помощи;
 8. други, които не противоречат на действащата нормативна уредба.

Изразходването на средствата се извършва за:

 1. заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и други правоотношения, както и съответните осигурителни плащания;
 2. допълнително материално стимулиране, когато това е предвидено в нормативен акт;
 3. издръжка;
 4. основни ремонти;
 5. придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии