Управление и екип

Искра Такева

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

Доц. д-р Искра Димитрова Такева, дм завършва медицина в Медицински университет – София. Специалист е по Физикална и рехабилитационна медицина със стаж по специалността повече от 20 години. Професионалната си дейност започва през 1998 г. като лекар в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ „Св.Анна”, а след това в ОФРМ на МБАЛ „Доверие” АД, София.

През 2002 г. придобива професионална квалификация „Здравен мениджмънт”. Има завършени курсове по Лазертерапия, Мануална медицина (постизометрична релаксация, мануална диагностика и мануална терапия), GUNA терапия, работа с апарати за ударно-вълнова терапия и високоинтензивна лазерна терапия.

От 2015 г. и по настоящем доц. д-р Искра Такева е началник на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. През 2016 г. защитава докторантура за придобиване на образователна и научна степен доктор по медицина. От 2018 г. заема академичната длъжност доцент. Преподавател е на студенти медици, медицински сестри и рехабилитатори – ерготерапевти в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”. Ръководител е на специализанти и участва в държавни изпити за придобиване на специалност по Физикална и рехабилитационна медицина.

Доц. д-р Искра Такева проявява интерес към кардиорехабилитацията, неврорехабилитацията, рехабилитaцията при ортопедични и хирургични пациенти, като е автор на редица публикации в специализирани списания. Извършва научно-изследователска дейност в областта на физиотерапията и рехабилитацията в трансплантологията и прилага практически подходи при транспланатирани пациенти, включително и деца. Член е на редакционни колегии в научни издания.

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 29.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии