Съобщения

Публична покана за избор на асоциирани партньори за проект по ОП НОИР / Public invitation for associated partners for a project under Operational Programme “Science and education for smart growth”

13.02.2017 г.

Покана
Декларация
Заявление

Съобщение за удължаване на срока
Във връзка с обявена покана за  избор на асоциирани партньори за участие в изпълнението на дейности по проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), процедура за безвъзмездна помощ BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ в областта на рехабилитационни и ерготерапевтични методи при тежки състояния в медицината, се удължава срока за кандидатстване до 26.02.2017 г.

Invitation
Declaration
Application Data

Notice of deadline extension
With regard to public invitation for associated partners for participation in activities implementation in a project under Operational Programme “Science and education for smart growth”, procedure BG05M2ОP001-1.002 Creation and development of centres of competence, Component 3 Industry for healthy living and biotechnology in the field of rehabilitation and occupational therapy methods in severe medical conditions, the deadline for submission of documents is extended to 26.02.2017


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ / CALL FOR ASSOCIATED PARTNERS

20.12.2016 г.

Съобщение
Публична покана за набиране на асоциирани партньори
Заявление за участие
Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор
Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньори

Съобщение за резултатите от избора на асоциирани партньори:

Въз основа на проведено заседание от 12 януари 2017 г. Комисията за оценка на получените кандидатури за асоциирани партньори по проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в областта на персонализация на трансплантацията на органи, тъкани и клетки по Компонент 3 „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ на Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020) и въз основа на Протокол No. VII-34 /12.01 2017 одобри кандидатурите на следните кандидати за асоциирани партньори:

Нанотехплазма ООД
ФундеСалуд
Орловски трансплантационен институт, Медицински университет Варшава
Институт за системи и компютърно инженерство INESC TEC

Announcement
Call for associated partners
Application form
Declaration on avoiding conflicts of interest of the associated partner
Declaration on the activities carried out jointly with associated partners

During its sitting, held on 12 Jan 2017, the Evaluation Committee for assessing the Associated Partners applications related to project proposal for the Establishment of a Centre of Excellence in the Personalization of Transplantations of Organs, Tissues and Cells under Component 3. Industry for Healthy Living and Biotechnology, Procedure BG05M2OP001-1.001 Creation and Development of Centres of Excellence of the Science and Education for Smart Growth Programme 2014 -2020, on the basis of Protocol No. VII-34 /12.01 2017 approved the application for associated partners of:

Nanotechplasma Ltd
Funde Salud
Orlowski Transplantation Institute, Medical University of Warsaw
INESC TEC

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Отделение по обща и клинична патология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии