Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-0017
Обявление за обществена поръчка VII-23-1 от 29.09.2015 г.
Решение VII-23-2 от 29.09.2015 г.
Документация 29.09.2015 15:16:43
Техническа спецификация 29.09.2015 15:17:16 
Техническо предложение 29.09.2015 15:17:46 
Ценово предложение 29.09.2015 15:17:57 
Срок за получаване на оферти: 26.10.2015г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 27.10.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-23-13 23.11.2015 15:26:44

Протокол VII-23-14 23.11.2015 15:29:50

На 26.11.2015 г. от 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 месеца

Доклад VII-23-17 14.12.2015 13:19:59

Протокол VII-23-18 14.12.2015 13:27:00

Решение VII-23-19 14.12.2015 13:27:13

Решение за частично прекратяване VII-23-20/ 15.12.2015 г. 11.01.2016 10:26:56

Информация за освобождаване на гаранция 14.01.2016 13:48:12

Обявление за възложена поръчка 20.01.2016 16:17:00

Договор VII-23-24 от 13.01.2016 г. 20.01.2016 16:17:23

Обявление за възложена поръчка 28.01.2016 13:06:29

Договор VII-23-28 от 27.01.2016 г. 28.01.2016 13:06:54

Договор VII-23-29 от 27.01.2016 г. 28.01.2016 13:07:16

Информация за освобождаване на гаранция 29.01.2016 11:38:29

Информация за освобождаване на гаранция 01.02.2016  15:20:28

Информация за гаранция 17.01.2017 16:31:14

Информация за изпълнение на договор VІІ-23-24 19.01.2017 14:50:10

Информация за изпълнение на договор VІІ-23-29 20.02.2017 15:33:34

Обявление за приключване на договор VІІ-23-41 18.10.2019« Обратно към всички поръчки