Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медицински изделия, консумативи, разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец “ по обособени позиции

Номер в РОП00684-2015-0016

Обявление за обществена поръчка VII-22-1 от 24.09.2015 г.

Решение VII-22-2 от 24.09.2015 г.

Документация 24.09.2015 14:57:42

Техническа спецификация 24.09.2015 14:58:34

Техническо предложение 24.09.2015 14:58:50

Ценово предложение 24.09.2015 14:59:14

Срок за получаване на оферти: 19.10.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.10.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-22-6 26.10.2015 10:28:41

Протокол VII-22-7 26.10.2015 10:29:24

На 29.10.2015 г. от 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински изделия, консумативи, разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец “по обособени позиции.

Доклад VII-22-8 08.12.2015 13:49:47

Протокол VII-22-9 08.12.2015 13:49:16

Решение VII-22-10 08.12.2015 13:50:10

Решение за частично прекратяване VII-22-13/22.12.2015 11.01.2016 10:08:08

Информация за освобождаване на гаранция 14.01.2016 13:53:27

Обявление за възложена поръчка 20.01.2016 16:15:58

Договор VII-22-15 от 13.01.2016 г. 20.01.2016 16:16:44

Информация за плащане 09.09.2016 15:53:23

Информация за плащане 16.12.2016  09:00:29

Допълнително споразумение към договор VII-22-15 30.01.2017 16:02:19

Информация за плащане 27,03,2018 10:03:32

Информация за плащане 25,01,2019 10:03:28

Обявление за приключен договор VII-22-15 - 25.01.2019« Обратно към всички поръчки