Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

Номер в РОП: 00684-2015-0015
Обявление за обществена поръчка: VII-20-1 от 31.07.2015 г.
Решение номер: VII-20-2 от 31.07.2015 г.
Документация - 31.07.2015 17:16:10
Техническа спецификация - 31.07.2015 17:16:38
Техническо предложение - 31.07.2015 17:16:59
Ценово предложение - 31.07.2015 17:17:15

Срок за получаване на оферти: 07.09.2015 г.

Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 08.09.2015 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-20-10/28.10.2015 г. - 28.10.2015 15:02:37

Протокол VII-20-11/28.10.2015 г. - 28.10.2015 15:05:48

Информация за освобождаване на гаранция 02.11.2015 16:19:02

Доклад VII-20-22/30.11.2015 г. 30.11.2015 13:47:02

Протокол VII-20-23/30.11.2015 г. 30.11.2015 13:47:29

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция

Участник

Комплексна оценка на техническите предложения

II

Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron

"Интерагро-90" ЕООД

40.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

III

Сърдечни клапни протези - биологични, със стент

"Булмед 2000" ЕООД

32.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

IV

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

"Булмед 2000" ЕООД

29.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

V

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

"Медимаг" ЕООД

40.00

VI

Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие

"Медимаг" ЕООД

40.00

VII

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави

„Б. Браун Медикал“ ЕООД

32.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

VIII

Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин

„Б. Браун Медикал“ ЕООД

32.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

IX

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза

"Интерагро-90" ЕООД

40.00

„Булмед 2000“ ЕООД

35.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

X

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза

"Медимаг" ЕООД

40.00

XIV

Канюли и сетове за ЕКК

"Медимаг" ЕООД

40.00

XV

Съдов турникет

"Медимаг" ЕООД

40.00

XVI

Балони за контрапулсатор

„Лаб Технолоджи“ ООД

40.00

„Булмед 2000“ ЕООД

40.00

XVII

Епруветки за измерване на АСТ

"Медимаг" ЕООД

40.00

XVIII

Аксесоари, използвани при хирургия на вените

„Б. Браун Медикал“ ЕООД

40.00

XIX

Катетри Фогарти

„Новимед“ ООД

30.00

"Медимаг" ЕООД

40.00

XXI

Кабел за пейсмейкър

„Булмед 2000“ ЕООД

40.00

На 04.12.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

СЪОБЩЕНИЕ: На 07.12.2015 г. от 15:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“, на основание чл. 71 ал. 5 т. 1 от ЗОП, Комисията назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца” ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител по обособенa позиция IX “Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза” между класираните на първо място участници „Интерагро - 90” ЕООД и „Медимаг“ EООД.

Доклад VII-20-24/07.01.2016 г. - 08.01.2016 15:15:03

Протокол VII-20-25/07.01.2016 г. - 08.01.2016 15:15:29

Решение VII-20-26/08.01.2016 г. - 08.01.2016 15:15:46

Решение за частично прекратяване VII-20-27/11.01.2016 г. - 11.01.2016 15:32:10

Информация за освобождаване на гаранция - 25.01.2016 15:05:41

Информация за освобождаване на гаранция -09.02.2016 09:01:09

Информация за освобождаване на гаранция -15.02.2016 13:55:19

Информация за освобождаване на гаранция -18.02.2016 15:59:57

Договор VII-20-35/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:52:01

Договор VII-20-36/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:52:33

Договор VII-20-37/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:52:58

Договор VII-20-38/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:53:12

Договор VII-20-39/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:53:24

Договор VII-20-40/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:53:40

Договор VII-20-41/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:53:56

Договор VII-20-42/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:54:09

Договор VII-20-43/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:54:24

Договор VII-20-44/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:54:37

Договор VII-20-45/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:54:49

Договор VII-20-46/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:55:08

Договор VII-20-47/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:55:20

Договор VII-20-48/02.02.2016 г. 23.02.2016 14:55:38

Договор VII-20-53/12.02.2016 г. 23.02.2016 14:55:51

Договор VII-20-54/18.02.2016 г. 23.02.2016 14:56:07

Обявление за възложена поръчка 23.02.2016 14:56:28

Информация за плащане- 09.05.2016 08:56:23

Информация за плащане -09.05.2016 09:02:43

Информация за плащане -09.05.2016 09:06:30

Информация за плащане -09.05.2016 09:14:09

Информация за плащане -09.05.2016 09:16:45

Информация за плащане -29.06.2016 10:27:30

Информация за плащане -30.06.2016 15:24:17

Информация за плащане -27.07.2016 15:24:33

Информация за плащане -27.07.2016 15:32:06

Информация за плащане -27.07.2016 15:36:32

Допълнително споразумение VII-20-68/02.08.2016 - 04.08.2016 11:21:50

Информация за плащане -08.09.2016 14:22:42

Информация за плащане 08.09.2016 14:25:11

Информация за плащане 08.09.2016 14:27:23

Информация за плащане 08.092016 14:29:00

Информация за плащане 08.09.2016 14:30:44

Информация за плащане 16.12.2016 13:54:10

Информация за плащане 16.12.2016 14:26:43

Информация за плащане 16.12.2016 14:45:27

Информация за плащане 16.12.2016 14:50:17

Информация за плащане 16.12.2016 14:58:20

Информация за плащане 16.12.2016 15:04:16

Информация за плащане 16.12.2016 15:10:33

Информация за плащане 16.12.2016 15:16:37

Допълнително споразумение VII-20-82/16.12.2016 - 19.12.2016 08:52:58

Информация за плащане 05.01.2017 10:18:02

Информация за плащане 05.01.2017 10:21:22

Информация за плащане 05.01.2017 10:24:27

Информация за гаранция 17.02.201715:12:17

Информация за изпълнен договор VII-20- 38 20.02.2017 15:34:28

Информация за изпълнен договор VII-20-35 20.02.2017 15:34:57

Информация за изпълнен договор VII-20-37 20.02.2017 15:35:13

Информация за изпълнен договор VII-20-45 20.02.2017 15:35:36

Информация за изпълнен договор VII-20-39 20.02.2017 15:35:57

Информация за изпълнен договор VII-20-41 20.02.2017 15:36:15

Информация за изпълнен договор VII-20-43 20.02.2017 15:36:36

Информация за изпълнен договор VII-20-47 20.02.2017 15:36:56

Информация за изпълнен договор VII-20-53 20.02.2017 15:37:31

Информация за изпълнен договор VII-20-40 20.02.2017 15:37:50

Информация за изпълнен договор VII-20-54 22.02.2017 14:51:16

Инфоpмация за гаpанция 23.02.2017 15:30:2

Информация за плащане 25.04.2017 16:05:55

Информация за гаранция 28.04.2017 09:19:39

Информация за изпълнен договор VII-20-48 28.04.2017 13:26:03

Информация за плащане 06.06.2017 14:54:04

Информация за плащане 06.06.2017 14:57:20

Информация за плащане 06.06.2017 14:59:11

Информация за плащане 06.06.2017 15:00:36

Информация за изпълнен договор VII-20-44 07.06.2017 11:08:27

Информация за изпълнен договор VII-20-36 07.06.2017 11:09:22

Информация за изпълнен договор VII-20-42 07.06.2017 11:11:39

Информация за плащане 04.07.2017 15:45:33

Информация за изпълнен договор VII-20-42 05.07.2017 13:38:00« Обратно към всички поръчки