Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца”

Обявление за обществена поръчка: VII-17-1 от 02.07.2015 г.
Решение номер: VII-17-2 от 02.07.2015 г.
Документация - 02.07.2015 16:12:29
Техническа спецификация - 02.07.2015 16:14:06
Техническо предложение - 02.07.2015 16:14:20
Ценово предложение - 02.07.2015 16:14:32

Срок за получаване на оферти: 01.09.2015 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 02.09.2015 г.
Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол 1 - 07.09.2015 11:36:09

Доклад 1 - 07.09.2015 11:36:50

Протокол 2 - 17.09.2015 15:34:21

Доклад 2 - 17.09.2015 15:18:44

Резултати от оценката на техническите предложения:

Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

На 24.09.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок  от 24 месеца”

Доклад 3 - 25.09.2015 13:01:23

Протокол 3 - 25.09.2015 13:01:59

Решение - 25.09.2015 13:02:20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 13.10.2015 16:27:48

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 26.10.2015 14:52:13

Договор VII-17-18 от 23.10.2015 26.10.2015 14:46:04

Обявление за възложена поръчка VII-17-19 от 27.10.2015 г

Информация за плащане - 15.12.2016  14:35:46

Информация за плащане 22.12.2016  14:44:16

Информация за плащане 11.08.2018 15:18:28

Информация за плащане 10,01,2019 09:18:28

Обявление за изпълнен договор - 22.01.2019 14:29:08« Обратно към всички поръчки