Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-0011

Обявление за обществена поръчка: VII-16-1 от 23.06.2015 г.

Решение номер: VII-16-2 от 23.06.2015 г.

Документация - 23.06.2015 14:28:35

Техническа спецификация -23.06.2015 14:29:22

Техническо предложение - 23.06.2015 14:29:42

Ценово предложение - 23.06.2015 14:30:05

Срок за получаване на оферти: 17.07.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.07.2015 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

На 24.07.2015 г. от 9.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца.

Протокол VII-16-8 / 21.07.2015 г. - 31.07.2015 16:22:22

Доклад VII-16-9 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:56:42

Протокол VII-16-10 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:57:06

Решение VII-16-11 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:57:20

Решение VII-16-12 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:58:42

Решение VII-16-13 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:59:56

Информация за освобождаване на гаранция-05,08,2015 11:48:15

Информация за освобождаване на  гаранция -01.09.2015 15:03:01

Информация за освобождоване на гаранция - 12.09.2015 13:06:39

Информация за освобождаване на гаранция - 14.09.2015 15:34:10

Информация за освобождаване на гаранция -29.09.2015 16:07:49

Договор VII-16-20/11.09.2015 г. - 01.10.2015 13:42:18

Договор VII-16-27/28.09.2015 г. - 01.10.2015 13:42:44

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 02.10.2015 15:34:55

Информация за освобождаване на гаранция -05.10.2015. 14:59:53

Договор VII-16-30/02.10.2015 г. 14.10.2015 10:13:38

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 14.10.2015 10:19:23

Информация за плащане -03.08.2016 15:46:10

Информация за плащане 06.12.2016 17:32:03

Информация за гаранция 08.12.2016 14:24:39

Информация за изпълнен договор VII-16-27/28.09.2015 г. - 12.12.2016 16:19:26

Информация за плащане 09.01.2017  12:55:12

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017  13:01:00

Информация за изпълнен договор VII-16-30/02.10.2015 г. - 11.01.2017 14:28:43

Информация за изпълнен договор VII-16-20/11.09.2015г. - 08.07.2019 14:02:41« Обратно към всички поръчки