Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

Номер в РОП: 00684-2015-0009
Обявление за обществена поръчка: VII-15-1 от 30.04.2015 г.
Решение номер: VII-15-2 от 30.04.2015 г.
Документация - 30.04.2015 14:15:34
Техническа спецификация -30.04.2015 14:16:10
Техническо предложение - 30.04.2015 14:16:34
Ценово предложение - 30.04.2015 14:16:54
Срок за получаване на оферти: 26.05.2015 г. Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 27.05.2015 г. Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-15-11/15.06.2015 г. - 15.06.2015 14:41:20

Протокол VII-15-12/15.06.2015 г. - 15.06.2015 14:41:42

Доклад VII-15-18/11.09.2015 г. - 11.09.2015 14:44:56

Протокол VII-15-19/11.09.2015 г. - 11.09.2015 14:45:20


Резултати от оценката на техническите предложения:

Обособена позиция I, участник „Джи Ес Евро България” ЕООД - 40 т.

Обособена позиция I, участник „Електро Мед България” ЕООД - 20 т.

Обособена позиция II, участник „Електро Мед България” ЕООД - 40 т.

Обособена позиция III, участник „Имплант Г“ ООД - 40 т.

Обособена позиция IV, участник „Юнивърсити медикал рисърч” ООД - 20 т.

Обособена позиция IV, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция V, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция VI, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция VII, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция VIII, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция IX, участник „Ви енд Ди Сървисис” ООД - 40 т.

На 16.09.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства".

Доклад VII-15-20/18.09.2015 г. 23.09.2015 16:38:16
Протокол VII-15-21/18.09.2015 г. 23.09.2015 16:38:39
Решение VII-15-22/23.09.2015 г. 23.09.2015 16:39:01

Информация за освобождаване на гаранция 26.102015 14:49:18

Иформация за освобождаване на гаранция 27.10.2015 15:07:18

Договор VII-15-33/23.10.2015 02.11.2015 10:40:06

Договор VII-15-34/26.10.2015 02.11.2015 10:40:40

Договор VII-15-35/26.10.2015 02.11.2015 10:40:56

Договор VII-15-36/26.10.2015 02.11.2015 10:41:10

Договор VII-15-37/26.10.2015 02.11.2015 10:41:33

Договор VII-15-38/26.10.2015 02.11.2015 10:41:46

Договор VII-15-39/26.10.2015 02.11.2015 10:41:59

Договор VII-15-42/30.10.2015 02.11.2015 10:42:11

Договор VII-15-43/30.10.2015 02.11.2015 10:42:29

Обявление за възложена поръчка VII-15-44/02.11.2015

Информация за освобождаване на гаранция 02.11.2015 16:16:21

Информация за плащане 26.05.2016 08:12:06

Информация за плащане 26.05.2016 08:15:58

Информация за плащане 26.05.2016 08:19:01

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-43/30.10.2015 г. - 08.11.2016 10:57:04

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-33/23.10.2015 г. - 08.11.2016 10:58:45

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-39/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:07:45

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-34/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:00:01

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-36/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:00:59

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-37/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:01:21

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-38/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:01:42

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-35/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:02:02

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-42/30.10.2015 г. - 08.11.2016 11:02:27

Информация за плащане 15.12.2016 15:46:41

Информация за плащане 16.12.2016 13:32:32

Информация за плащане 16.12.2016 13:38:58

Информация за плащане 16.12.2016 13:43:20

Информация за плащане 16.12.2016 13:49:51

Информация за плащане 20.12.2016 9:44:44

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017 13:05:05

Информация за гаранция 26.01.2017 15:23:34

Информация за изпълнен договор VII-15-33/23.10.2015 - 01.02.2017 15:23:19

Информация за изпълнен договор VII-15-35/26.10.2015 - 01.02.2017 15:23:49

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15- 34/26.10.2016 г. - 06.02.2017 09:07:22

Информация за изпълнен договор VII-15-36 17.02.2017 14:27:29

Информация за изпълнен договор VII-15-37 17.02.2017 14:39:42

Информация за изпълнен договор VII-15-38 17.02.2017 14:41:10

Информация за гаранция 17.02.2017 15:09:29

Информация за гаранция 28.02.2017 16:44:58

 

Информацияза плащане 25.04.2017 16:21:28

Информация за изпълнен договор VII-15-34 28.04.2017 13:22:23

Информация за плащане 13.03.2018 14:22:47

Информация за изпълнен договор VII-15-39 -14.03.2018 13:53:49

Информация за гранция 30,04,2018 09:52:33

Информация за изпълнен договор VII-15-42 - 28.09.2018 11:40:22

Информация за плащане 17,01,2019 10:51:58

Обявление за изпълнен договор VII-15-43 - 22.01.2019 14:28:04« Обратно към всички поръчки