Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски за срок от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-10

Обявление за обществена поръчка VII-14-1 от 17.06.2015 г.

Решение VII-14-2 от 17.06.2015 г.

Документация 17.06.2015 17:35:00

Техническа спецификация 17.06.2015 17:35:40

Техническо предложение 17.06.2015 17:36:03

Ценово предложение 17.06.2015 17:39:28

Срок за получаване на оферти: 13.07.2015 г. 16:30 часа
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 14.07.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Съобщение: Поради не работеща формула за изчисляване на сумата в "Дежурен персонал" от ценовото предложение, моля да изтеглите отново образеца на приложението от тук:

Ценово предложение 01.07.2015 15:03:58

Доклад VII-14-10/31.07.2015 г. 03.08.2015 16:55:00

Протокол VII-14-11/31.07.2015 г. 03.08.2015 16:55:21

Съобщение: На 29.09.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца.

Доклад  VII-14-23/24.09.2015 г. 24.09.2015 16:14:05

Протокол VII-14-24/24.09.2015 г. 24.09.2015 16:14:32

Доклад  VII-14-25/29.09.2015 г. 29.09.2015 16:24:59
Протокол VII-14-26/29.09.2015 г. 29.09.2015 16:28:22

Решение VII-14-27/29.09.2015 г.29.09.2015 16:48:43

Информация за освобождаване на гаранция - 14.10.2015 14:50:58

Договор VII-14-33/28.10.2015 г. - 29.10.2015 14:27:45

Обявление за възложена поръчка - 29.10.2015 14:33:56

Информация за освобождаване на гаранция- 30.10.2015 16:14:01

Информация за плащане 12.10.2016 15:45:33

Информация за гаранция 22.12.2016 16:07:50

Информация за плащане 23.12.2016 11:09:50

Информация за изпълнен договор 23.12.2016 14:30:50« Обратно към всички поръчки