Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-0008

Обявление за обществена поръчка: VII-13-1 от 03.04.2015 г.

Решение номер: VII-13-2 от 03.04.2015 г.

Документация - 03.04.2015 16:33:12

Техническа спецификация -03.04.2015 16:35:28

Техническо предложение - 03.04.2015 16:35:57

Ценово предложение - 03.04.2015 16:36:08

Срок за получаване на оферти: 14.05.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 15.05.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 13 - 4 / 30.04.2015 11:29:25

Доклад - 27.05.2015 16:09:17

Протокол 1 - 27.05.2015 16:10:07


Доклад VII-13-13/04.06.2015 г. 04.06.2015 16:52:02
Протокол VII-13-14/04.06.2015 г. 04.06.2015 16:52:02

Резултати от оценката на техническите предложения:

Обособена позиция I, участник "Медилон" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция III, участник "Медилон" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция V, участник "РСР" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция VI, участник "РСР" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция VIII, участник "РСР" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция XI, участник "Интерагро-90" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция XII участник "Интерагро-90" ЕООД - 40 т.


На 09.06.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца".

Доклад VII-13-15/15.06.2015 15.06.2015 11:46:53

Протокол VII-13-16/15.06.2015 15.06.2015 11:45:08

Решение VII-13-17/15.06.2015 15.06.2015 11:47:18

Решение VII-13-18 /15.06.2015 16.06.2015 14:26:13

Информация за освобождаване на гаранция 06.07.2015 15:42:17

Информация за освобождаване на гаранция 08.07.2015 15:38:04

Информация за освобождаване на гаранция 17.07.2015 15:15:06

Договор VII-13-26 / 03.07.2015 г 22.07.2015 14:43:15

Договор VII-13-27 / 03.07.2015 г 22.07.2015 14:43:45

Договор VII-13-29 / 07.07.2015 г 22.07.2015 14:44:02

Договор VII-13-30 / 07.07.2015 г 22.07.2015 14:44:31

Договор VII-13-32 / 16.07.2015 г 22.07.2015 14:44:49

Договор VII-13-33 / 16.07.2015 г 22.07.2015 14:45:11

Договор VII-13-34 / 16.07.2015 г 22.07.2015 14:45:31

Обявление за възложена поръчка 24.07.2015 г. 15:33:36

Информация за  гаранция 11.07.2016 09:34:39

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 11.07.2016 14:19:20

Информация за гаранция 30.09.2016 11:30:26

Информация за гаранция 10.10.2016 12:53:19

Информация за плащане 15.12.2016 15:53:59

Информация за плащане 15.12.2016 16:05:45

Информация за плащане 16.12.2016 10:39:50

Информация за плащане 16.12.2016 11:40:24

Информация за плащане 16.12.2016 11:54:39

Информация за плащане 16.12.2016  13:32:10

Информация за плащане 20.12.2016  09:48:27

Информация за плащане 20.12.2016  10:16:18

Информация за изпълнение на договор 20.12.2016 16:40:57

Информация за изпълнение на договор 20.12.2016 16:41:52

Информация за плащане 22.12.2016  15:15:39

Информация за изпълнение на договор 22.12.2016 16:03:32

Информация за гаранция 27.12.2016  14:16:30

Информация за изпълнен договор VII-13-32/16.07.2015 г. - 11.01.2017 14:55:40

Информация за изпълнен договор VII-13-33/16.07.2015 г. - 11.01.2017 14:54:56

Информация за изпълнен договор VII-13-34/16.07.2015 г. - 11.01.2017 14:56:05« Обратно към всички поръчки