Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Номер в РОП: 00684-2015-0007
Обявление за обществена поръчка: VII-12-1 от 02.04.2015 г.
Решение номер: VII-12-1 от 02.04.2015 г.
Документация - 02.04.2015 15:01:43
Техническа спецификация -02.04.2015 15:02:38
Техническо предложение - 02.04.2015 15:03:08
Ценово предложение - 02.04.2015 15:03:26

Срок за получаване на оферти: 08.05.2015 г. 16:30 часа
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 11.05.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад1 - 12.05.2015 15:07:23

Протокол1 - 12.05.2015 15:09:16

Резултати от оценката на техническото предложение на участника "Медилон" ЕООД:

време за реакция при възникнали повреди на техниката (час) - 10 т

срок за отстраняване на възникналите повреди на техниката (дни) - 10 т

гаранционен срок за извършената услуга (месеца) - 10 т

На 15.05.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница "Лозенец" ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментното поддържане на климатична техника  в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”.

Доклад2 - 18.05.2015 10:51:03

Протокол 2 - 18.05.2015 10:59:02

Решение - 18.05.2015 10:52:22

Договор VII-12-12/18.06.2015 г - 18.06.2015 15:36:06

Информация за сключен договор - 19.06.2015 г. 16:20:46

Информация за освобождаване на гаранция - 22.06.2015 11:13:05

Информация за гаранция -15.12.2016 11:21:36

Информация за плащане - 15.12.2016 13:05:06

Информация за изпълнението на договор - 15.12.2016 15:12:26« Обратно към всички поръчки