Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-0006

Обявление за обществена поръчка: VII-11-1 от 24.03.2015 г.

Решение номер: VII-11-2 от 24.03.2015 г.

Документация - 24.03.2015 11:26:43

Техническа спецификация - 24.03.2015 11:27:37

Техническо предложение - 24.03.2015 11:28:25

Ценово предложение - 24.03.2015 11:28:53

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 22.04.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад - 12.05.2015 10.22.17

Протокол - 12.05.2015 10.13.50

На 18.05.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница "Лозенец" ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница "Лозенец" за период от 12 месеца.

Доклад 2 - 21.05.2015 11:43:24

Протокол 2 - 21.05.2015 11:43:53

Решение - 21.05.2015 11:44:14

Информация за освобождаване на гаранция 02.06.2015  14:38:17

Информация за освобождаване на гаранция 15.06.2015 16:17:48

Информация за освобождаване на гаранция 22.06.2015 11:17:04

Договор VII-11-19/12.06.2015 г. 23.06.2015 15:54:13

Договор VII-11-21/18.06.2015 г. 23.06.2015 15:54:46

Информация за сключен договор 23.06.2015 г. 16:18:27

Договор VII-11-25/ 31.07.2015 г. 31.07.2015 11:39:18

Информация за сключен договор 31.07.2015 г. 15:18:26

Информация за освобождаване на гаранция 04,08,2015 15:02:57

Информация за гаранция 16.06.2016 11:45:11

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 16.06.2016 14:52:38

Информация за плащане -06.12.2016 17:35:36

Информация за плащане 09.01.2017  13:32:48

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017  13:38:07

Информация за плащане 09.01.2017 13:40:39

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017  13:43:54

Информация за изпълнен договор VII-11-25 11.01.2017 14:34:32

Информация за изпълнен договор VII-11-21 11.01.2017 14:44:08« Обратно към всички поръчки