Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-0005
Обявление за обществена поръчка VII-5-1 от 19.02.2015 г.
Решение номер: VII-5-2 от 19.02.2015 г.

Документация - 19.02.2015 17:40:20
Техническа спецификация - 19.02.2015 17:40:48
Техническо предложение - 19.02.2015 17:40:59
Ценово предложение - 19.02.2015 17:41:11

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-5-6/22.04.2015 г. 22.04.2015 11:22:56

Протокол VII-5-7/22.04.2015 г. 22.04.2015 11:23:17

Доклад № VII-5-11 / 30.04.2015 30.04.2015 16:31:16

Протокол № VII-5-12/ 30.04.2015 30.04.2015 16:30:44

Резултати от оценката на техническото предложение: "Прохелт" ЕООД - 40 т.

На 12.05.2015 г. от 09.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца.

Доклад VII-5-13/13.05.2015 г. 13.05.2015 13:24:34

Протокол VII-5-14/13.05.2015 г. 13.05.2015 13:25:28

Решение VII-5-15/13.05.2015 г. 13.05.2015 13:26:16

Информация за освобожданаве на гаранция 26.05.2015  14:54:01

Информация за освобождаване на гаранция 22.06.2015 15:08:46

Договор VII-5-19/19.06.2015 г. 23.06.2015 15:21:46

Обявление за възложена поръчка 23.06.2015 г. 16:27:13

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 27.06.2016 13:12:53

Информация за плащане 16.12.2016  13:56:17

Информация за изпълнен договор - 21.12.2016 15:22:29« Обратно към всички поръчки