Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

 

Номер в РОП: 00684-2015-0002

Обявление за обществена поръчка VII-2-2 от 22.01.2015 г.

Решение номер: VII-2-3 от 22.01.2015 г. 

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.02.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.02.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документация - 22.01.2015 17:28:45
Техническа спецификация -22.01.2015 17:29:18
Техническо предложение - 22.01.2015 17:29:35
Ценово предложение - 03.11.2014 09:51:21 - 22.01.2015 17:29:46

Доклад № VII-2-6 - 17.02.2015 17:03:37
Протокол № VII-2-7 - 17.02.2015 17:03:53

На 20.02.2015 г. от 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца.

Резултати от оценката на техническите предложения на участника „Екос Медика“ ООД по обособени позиции:

 

Обособена позиция

Оценказакачество

Оценка за срок на доставка

I

Стерилниконци - Хирургиченшевенрезербируемматериал

30 точки

10 точки

II

Стерилниконци - Хирургиченшевеннерезорбируемматериал

30 точки

10 точки

III

Стоманенматериалзазатваряненатъкани

30 точки

10 точки

IV

Ендоскопскиконци

30 точки

10 точки

V

Силиконовипродукти

30 точки

10 точки

VI

Средствазахемостаза

30 точки

10 точки

VII

Херниалниплатна

30 точки

10 точки

VIII

Троакари

30 точки

10 точки

Линейнирежещиушиватели и пълнителизаконвенционална и лапароскопскахирургия

30 точки

10 точки

Х

Съшиватели и екстракторизакожа

30 точки

10 точки

ХI

Граспери, дисектори, ножици, иглизаинсуфлация

30 точки

10 точки

ХII

Клипси и клипапликатори

30 точки

10 точки

 

Протокол - 23.02.2015 14:51:18
Доклад - 23.02.2015 14:51:00
Решение - 23.02.2015 14:51:25

Информация за освободена банкова гаранция за участие -24.03.2015 16:22:18

Договор VII-2-13 /18.03.2015 - 31.03.2015 15:11:07

Договор VII-2-14 /18.03.2015 - 31.03.2015 15:14:18

Договор VII-2-15 /18.03.2015 - 31.03.2015 15:13:47

Договор VII-2-16 /18.03.2015- 31.03.2015 15:15:12

Договор VII-2-17 /18.03.2015- 31.03.2015 15:16:26

Договор VII-2-18 /18.03.2015- 31.03.2015 15:16:56

Договор VII-2-19 /18.03.2015- 31.03.2015 15:17:16

Договор VII-2-20 /18.03.2015- 31.03.2015 15:17:37

Договор VII-2-21 /18.03.2015- 31.03.2015 15:17:59

Договор VII-2-22 /18.03.2015- 31.03.2015 15:18:16

Договор VII-2-23 /18.03.2015- 31.03.2015 15:18:49

Договор VII-2-24 /18.03.2015- 31.03.2015 15:19:09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 31.03.2015 15:21:06

Информация за плащане 05.01.2016  12:56:14

Информация за плащане 05.01.2016  13:01:32

Информация за плащане 05.01.2016 13:04:20

Информация за плащане 05.01.2016 13:13:37

Информация за плащане 05.01.2016 13:22:48

Информация за плащане 05.01.2016 13:27:07

Информация за плащане 05.01.2016 13:32:04

Информация за плащане 05.01.2016 13:34:43

Информация за изпълнението на договор VII-2-20 25.03.2016 13:57:17

Информация за изпълнението на договор VII-2-23 25.03.2016 13:58:03

Информация за гаранция 29,03,2016 14:44:31

Информация за гаранция 15.12.2016 11:26:19

Информация за плащане 16.12.2016  09:36:56

Информация за плащане 16.12.2016  09:41:10

Информация за плащане 16.12.2016  09:45:39

Информация за плащане 16.12.2016  10:22:37

Информация за плащане 16.12.2016  10:26:52

Информация за плащане 16.12.2016 10:31:45

Информация за плащане 16.12.2016  10:34:43

Информация за плащане 16.12.2016  10:37:35

Информация за плащане 16.12.2016  11:13:22

Информация за плащане 16.12.2016 13:20:57

Информация за изпълнението на договор VII-2-13 - 16.12.2016 15:38:03

Информация за изпълнението на договор VII-2-14 - 16.12.2016 15:41:00

Информация за изпълнението на договор VII-2-15 - 16.12.2016 15:41:39

Информация за изпълнението на договор VII-2-16 - 16.12.2016 15:41:56

Информация за изпълнението на договор VII-2-17 - 16.12.2016 15:42:13

Информация за изпълнението на договор VII-2-18 - 16.12.2016 15:42:38

Информация за изпълнението на договор VII-2-19 - 16.12.2016 15:43:00

Информация за изпълнението на договор VII-2-21 - 16.12.2016 15:43:21

Информация за изпълнението на договор VII-2-22 - 16.12.2016 15:43:42

Информация за изпълнението на договор VII-2-24 - 16.12.2016 15:44:11« Обратно към всички поръчки