Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

Номер в РОП: 00684-2015-0001

Обявление за обществена поръчка

Решение номер: VII-1-3 от 20.01.2015 г.

Решение за промяна номер: VII-1-3 от 30.01.2015 г.


Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/02/2015 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.02.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документация - 21.01.2015 16:33:48
Техническа спецификация - 21.01.2015 16:33:59, корекция 02.02.2015 13:59:28
Програмен продукт за попълване на техническо и ценово предложение - 21.01.2015 16:38:20
Указания за работа с програмния продукт - 21.01.2015 16:34:09

Разяснение - 02.02.2015 16:19:08

Доклад 1 - 19.02.2015 15:58:58
Протокол 1 - 19.02.2015 15:59:09

Доклад 2 - 12.03.2015 16:34:30 
Протокол 2 - 12.03.2015 16:35:17

Обособена позиция №

Участник

Оценката на техническите предложения

Консумативи и детергенти за централна стерилизация

„Медилон“ ЕООД

30 т

Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS

„Медилон“ ЕООД

30 т

Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY

„Сервизмед“ ООД

30 т

Дезинфектанти за повърхности и инструментариум

„Живас“ ООД

30 т

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД

30 т

Дезинфектанти за ръце и кожа

„Живас“ ООД

30 т

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД

30 т

Дезинфектанти за басейн и сауна

„Живас“ ООД

30 т

Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси

„Живас“ ООД

30 т

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД

30 т

На 17.03.2015 г. от 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца.

Доклад 23.03.2015   13:31:13

Протокол 23.03.2015  13:40:22

Решение 23.03.2015 13:44:24

Договор VII-1-30/20.04.2015 г. 21.04.2015 09:46:05

Договор VII-1-31/20.04.2015 г. 21.04.2015 09:46:30

Договор VII-1-32/20.04.2015 г. 21.04.2015 09:47:12

Информация за освободена гаранция за участие 23.04.2015 14:21:51

Информация за освобождаване на гаранция за участие 24.04.2015 15:12:05

Информация за освобождаване на гаранция за участие 29.04.2015 09:15:33

Договор VII-1-33/23.04.2015 г. 30.04.2015 09:22:37

Договор VII-1-34/23.04.2015 г. 30.04.2015 09:23:12

Договор VII-1-37/27.04.2015 г. 30.04.2015 09:23:27

Договор VII-1-38/27.04.2015 г. 30.04.2015 09:24:26

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 30.04.2015 09:31:58

Информазия за плащане -05.01.2016 11:44:24

Информация за плащане -05.01.2016 12:47:48

Допълнително споразумение VII-1-44/22.04.2016 - 25.04.2016 15:07:48

Информация за плащане 25.04.2016 15:14:32

Информация за плащане 25.04.2016 15:17:16

Информация за изпълнение на договор - 03.05.2016 15:01:27Р

Информация за гаранция 05,06,2016 08:28:27

Информация за гаранция 07.06.2016 13:12:

Информация за изпълнение на договор - 07.06.2016 14:09:12

Информация за плащане 11.07.2016 09:17:59

Информоция за гаранция 14.07.2016 13:53:11

Информация за изпълнение на договор - 19.07.2016 16:07:37

Информация за плащане 08.09.2016 14:14:57

Информация за гаранция 09.09.2016 15:40:03

Информация за изпълнение на договор 10.09.2016 14:07:56

Информация за плащане 16.12.2016  09:05:34

Информация за гаранция 19.12.2016 09:44:20

Информация за изпълнение на договор - 20.12.2016 16:42:22

Информация за гаранция -22.12.2016 16:11:51

Информация за плащане 23.12.2016 10:07:56

Информация за плащане 23.12.2016 11:26:15

Информация за плащане 23.12.2016 11:34:49

Информация за изпълнение на договор 23.12.2016 14:35:49

Информация за плащане - 17.01.2017 14:25:58

Информация освобождаване гаранция - 17.01.2017 16:38:28

Информация за изпълнение на договор VІІ-1-33 19.01.2017 14:49:33« Обратно към всички поръчки