Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца”

Номер в РОП: 00684-2014-0029

Обявление за обществена поръчка

Решение номер: VII-35-2 от 31.10.2014 г.

Решение за промяна номер: [2] VII-35-3 от  10.11.2014 г.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 26.11.2014 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители

Документация - 03.11.2014 09:50:50
Техническа спецификация - 03.11.2014 09:51:05
Техническо предложение - 03.11.2014 09:51:12
Ценово предложение - 03.11.2014 09:51:21

Протокол № VII-35-14 от 09.12.2014 г. - 09.12.2014 16:20:40

Доклад № VII-35-24 - 30.01.2015 14:38:20
Протокол № VII-35-25 - 30.01.2015 14:38:34

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция №

Участник

комплексната оценката на техническите предложения

обособена позиция I. „Абсорбент на въглероден диоксид”

"Химтекс" ООД

15,83333333

„Дрегер Медикал България“ ЕООД

40

"АВС-ко" ООД

18,33333333

обособена позиция II. „Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане”

„Медилон“ ЕООД

40

обособена позиция III. „Комплекти за обдишване с кислород”

„Медилон“ ЕООД

40

обособена позиция IV. „Трахеални и трахеостомни канюли”

„Медицинска техника инженеринг” ООД

40

обособена позиция VI. „Епидурална анестезия”

„Б. Браун Медикал“ ЕООД

40

„Медицинска техника инженеринг” ООД

26

обособена позиция VII. „Спинални и плексусни игли”

„Б. Браун Медикал“ ЕООД

40

„Медицинска техника инженеринг” ООД

26

обособена позиция VIII. „Консуматив за инвазивно измерване на налягане”

„Медилон“ ЕООД

40

обособена позиция IX. „Консуматив за затопляне”

„Медилон“ ЕООД

40

обособена позиция X. „Маски за обдишване”

"Дрегер Медикал България" ЕООД

40

„Медицинска техника инженеринг” ООД

30,83333333

„Медилон“ ЕООД

30,27777778

обособена позиция XI. „Hестерилни латексови и силиконови шлаухи”

„Химтекс“ ООД

25

„Медицинска техника инженеринг” ООД

40

обособена позиция XII. „Ларингеални маски и тръби”

„Медицинска техника инженеринг” ООД

40

обособена позиция XIII. „Консумативи за мониторинг”

„Медилон“ ЕООД

40

обособена позиция XIV. „Специални тръби и катетри”

„Вега Медикал“ООД

40

 

На 04.02.2015 г. от 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца.

Протокол - 13.02.2015 14:48:28
Доклад - 13.02.2015 14:48:38
Решение - 13.02.2015 14:48:48

Решение - 24.02.2015 17:45:11

Информация за освобождаване на гаранции за участие - 12.03.2015 15:27:59

Договор VII-35-41 - 19.03.2015 12:20:17

Договор VII-35-42 - 19.03.2015 12:21:10

Договор VII-35-43 - 19.03.2015 12:21:36

Договор VII-35-44 - 19.03.2015 12:22:04

Договор VII-35-45 - 19.03.2015 12:22:15

Договор VII-35-49 - 19.03.2015 12:22:31

Договор VII-35-50 - 19.03.2015 12:22:47

Договор VII-35-55 - 19.03.2015 12:23:05

Договор VII-35-57 - 19.03.2015 12:23:26

Договор VII-35-58 - 19.03.2015 12:23:41

Договор VII-35-59 - 19.03.2015 12:23:56

Договор VII-35-60 - 19.03.2015 12:24:18

Договор VII-35-62 - 19.03.2015 12:24:34

Обявление за възложена поръчка - 13.02.2015 17:01:20

 

Информация за освободена гаранция за участие - 23.03.2015 10:42:35

Информация за извършено плащане -04,08,2015 15:17:40

Информация за плащане -04,08,2015 15:24:25

Информация за плащане - 04.12.2015 08:43:51

Информация за гаранция - 08.03.2016 15:32:33

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ - 14.03.2016 16:07:56

Информация за изпълнението на договор VII-35-55 18.03.2016 15:48:05

Информация за изпълнението на договор VII-35-57 18.03.2016 15:48:50

Информация за гаранция - 18,03,2016 11:18:41

Информация за гаранция -14.04.2016 11:34:36

Информация за гаранция -21.04.2016 16:21:32

Информация за гаранция - 27.05.2016 11:15:31

Информация за гаранция - 30.05.2016 14:27:12

Информация за изпълнението на договор VII-35-62/12.03.2015 г. - 24.06.2016 15:28:48

Информация за плащане -29.06.2016 10:35:46

Информация за плащане -30.06.2016 15:30:19

Информация за плащане -14.07.2016 14:06:24

Информация за плащане -14.07.2016 14:09:38

Информация за изпълнението на договор VII-35-58 - 19.07.2016 16:10:43

Информация за плащане 16.12.2016  09:23:15

Информация за плащане 16.12.2016  09:30:05

Информация за изпълнението на договор VII-35-49 - 16.12.2016 14:10:59

Информация за изпълнението на договор VII-35-50 - 16.12.2016 14:11:49

Информация за плащане 20.12.2016  9:35:16

Информация за изпълнението на договор VII-35-59 - 20.12.2016 16:59:47

Информация за изпълнението на договор VII-35-60 - 20.12.2016 17:00:26

Информация за плащане 22.12.2016  15:01:12

Информация за плащане 22.12.2016  15:04:15

Информация за плащане 22.12.2016  15:06:58

Информация за плащане 22.12.2016  15:10:23

Информация за плащане 22.12.2016  15:28:12

Информация за изпълнението на договор VII-35-41 22.12.2016 15:54:41

Информация за изпълнението на договор VII-35-42 22.12.2016 15:54:17

Информация за изпълнението на договор VII-35-43 22.12.2016 15:53:44

Информация за изпълнението на договор VII-35-44 22.12.2016 15:53:06

Информация за изпълнението на договор VII-35-45 22.12.2016 15:51:35« Обратно към всички поръчки