Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

Номер в РОП: 00684-2014-0028

Обявление за обществена поръчка

Решение номер VII-34-2 от 29.10.2014 г.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.11.2014 г. Час: 10:00

Място
Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители

Документация - 30.10.2014 09:58:32
Техническа спецификация - 30.10.2014 09:59:26
Техническо предложение - 30.10.2014 09:59:34
Ценово предложение - 30.10.2014 09:59:40

Протокол № VII-34-7 от 02.12.2014 г. - 02.12.2014 16:24:04


Протокол № VII-34-10 от 13.12.2014 г. - 13.12.2014 15:21:24

Доклад - 13.12.2014 15:22:05

На 17.12.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

Протокол № VII-34-12 от 18.12.2014 г. - 18.12.2014 12:32:49
Доклад 2 - 18.12.2014 12:33:03
Решение от 18.12.2014 г. - 18.12.2014 12:32:27

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - 08.01.2015 17:06:45

Информация за сключен договор

Договор за обособена поз. 4 - 19.02.2015 15:55:42
Договор за обособена поз. 5 - 19.02.2015 15:55:58

Информация за сключен договор

Договор за обособена поз. 1 - 25.02.2015 16:45:11
Договор за обособена поз. 2 - 25.02.2015 16:45:47
Договор за обособена поз. 3 - 25.02.2015 16:45:52

Освобождаване на гаранциите за участие - 05.03.2015 16:35:07

Информация за плащане - 26.01.2016 16:10:49

Информация за плащане - 26.01.2016 16:17:04

Информация за плащане - 26.04.2016 14:51:16

Информация за плащане -26.04.2016 14:53:13

Информация за плащане -26.04.2016 14:55:48

Информация за плащане - 15.12.2016  13:49:20

Информация за плащане - 15.12.2016 13:56:17

Информация за плащане - 15.12.2016  14:03:23

Информация за плащане - 15.12.2016  14:32:18

Информация за плащане - 28.02.2017 16:40:29

Информация за плащане -28,02,2017 16:42:45

Информацция за плащане -01.06.2017 13:22:59

Информация за плащане 01.06.2017 13:26:15

Информация за плащане 01.06.2017 13:27:46

Информация за плащане 12.09.2017 10:12:12

Информация за плащане 12.09.2017 10:14:38

Информация за плащане 12.09.2017 10:16:26

Допълнително споразумение - 11.09.2018 08:21:08

Информация за плащане 17,01,2019 10:58:38

Информация за плащане 17,01,2019 11:00:40

Информация за плащане 17,01,2019 11:01:58

Информация за плащане 17,01,2019 11:03:27

Информация за плащане 17,01,2019 11:04:56

Допълнително споразумение към договор VII-34-20 20.02.2019 15:54:09

Допълнително споразумение към договор VII-34-19 20.02.2019 15:54:42

Допълнително споразумение към договор VII-34-22 22.02.2019 11:02:38

Допълнително споразумение към договор VII-34 -23 22.02.2019 11:03:22

Обявление на приключване на договор VII-34-2 - 20.03.2019 16:17:42

Информация за гаранция 25,03,2019 14:52:59

Допълнително споразумение към договор VII-34-63 - 26.09.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-64 - 26.09.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-65 - 10.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-66 - 10.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-22 - 28.02.2020

Допълнително споразумение към договор VII-34-23 - 28.02.2020« Обратно към всички поръчки