Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

Номер в РОП: 00684-2014-0027

Обявление за обществена поръчка

Решение номер VII-33-2 от 22.10.2014 г.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 10:00

Място
Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители

Документация - 23.10.2014 10:03:35
Техническа спецификация - 23.10.2014 10:06:51
Техническо предложение - 23.10.2014 10:06:57
Ценово предложение - 23.10.2014 10:07:06

Протокол - 18.11.2014 16:13:33
Доклад - 18.11.2014 16:14:38

Протокол VII-33-8/26.11.2014 г. 11:28:43
Доклад VII-33-7/26.11.2014 г.11:28:55

Отваряне на ценови предложения -18.11.2014 16:14:40
На 21.11.2014 г. от 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец“

Договор - 18.12.2014 17:11:31

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 18.12.2014 17:15:16

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - 14.01.2015 14:44:39

Информация за извършено плащане -04,08,2015 15:27:09

Информация за извършено плащане -04,08,2015 15:38:13

Информация за плащане -22.04.2016 15:34:48

Обявление за прекратяване на договора -13.06.2019« Обратно към всички поръчки