Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

Номер в РОП: 00684-2014-0024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ Номер: VII-6-4 от 31.07.2014 г. за откриване на процедура

Решение VII-6-34 от 11.09.2014 г.

Решение VII-6-53 от 13.10.2014 г.


Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.11.2014 г.  Час: 10:00

Място
Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители.

Документация
Задание
Методика за оценка

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 6/18.08.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 11/22.08.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 14/25.08.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 15/25.08.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 16/25.08.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VІІ - 6 - 19/28.08.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 22/04.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 23/04.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 25/04.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 30/09.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 31/09.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 32/10.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 35/11.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 37/15.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 38/15.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 40/18.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 42/29.09.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 46/06.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 51/10.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 54/14.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 55/14.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 58/24.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 61/27.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 62/28.10.2014

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 6 - 63/29.10.2014

Партерен етаж

Чертежи (zip)

Протокол № VII-6-75 от 04.12.2014 г. - 04.12.2014 16:27:30

Протокол - 15.12.2014 10:10:18

1. Кредо  ДЗЗД - 65,50 т.
2. МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД - 46,50 т.
3. ИНОС-ИПА ДЗЗД - 51,00 т.
4. ПЛАНЕКС ПЛАН ДЗЗД - 39,50 т.
5. ПСП-ХИТ ДЗЗД - 8,50 т.
6. Стройкомерс ЕООД - 53,00 т.
7. Трейс-Лозенец  ДЗЗД - 52,00т.

Доклад - 15.12.2014 10:10:28

На 18.12.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

Доклад VII-6-81/19.12.2014 г - 19.12.2014 15:02:00
Протокол VII-6-82/19.12.2014 г - 19.12.2014 15:02:10
Решение VII-6-83/19.12.2014 г - 19.12.2014 15:02:17

Освобождаване на гаранция - 19.01.2015 11:28:07
Освобождаване на гаранция - 19.01.2015 11:28:16
Освобождаване на гаранция - 21.01.2015 09:57:20
Освобождаване на гаранция - 22.01.2015 12:01:45

Решение за прекратяване VII-6-118 - 18.12.2015 15:34:31

Освобождаване на гаранция - 11.01.2016 12:39:56« Обратно към всички поръчки