Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура и резервна част за ултразвуков хирургичен аспиратор“ за период

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 01.07.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 15.07.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие  –  до 16.30 часа на 25.07.2014 година
Разглеждане на предложенията – 14.00 часа на 28.07.2014 година

Гаранция за участие в процедурата по обособени позиции:

Наименование

Гаранция в лева

I

Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи:
Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT;
Гастроскоп, модел-GIF-H180;
Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни на тях модели

900, 00

деветстотин лева

II

Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба

3500,00

 

три хиляди и петстотин лева

III

Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентена

5500,00

пет хиляди и петстотин лева

IV

Консумативи за урология

3000,00

три хиляди лева

V

Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz  или еквивалентни

110,00

сто и десет лева

VI

Бронхоскопски консумативи

20,00

двадесет лева

VII

Сонди за ентерално хранене

20,00

двадесет лева

VIII

Трансдюсер 23 kHz за CUSA - Ултразвуков хирургичен аспиратор или еквивалентен модел

300,00

триста лева« Обратно към всички поръчки