Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение
Общоболничен консуматив

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 9 (девет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 01.07.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 15.07.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие  –  до 16.30 часа на 25.07.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 28.07.2014 година

Гаранция за участие в процедурата по обособени позиции:

І.

Консуматив съвместим за работа с перфузори

60,00

шестдесет лева

ІІ.

Ланцети за кръв

1,00

един лев

ІІІ.

Торби за външна аспирация

90,00

деветдесет лева

ІV.

Банки тип торбичка за урина

15,00

петнадесет лева

V.

Затворена система за измерване на урина

125,00

сто двадесет и пет лева

VІ.

Принадлежности за съдов достъп и трансфузия

1000,00

хиляда лева

VІІ.

Системи инфузионни

30,00

тридесет лева

VІІІ.

Катетри

6,00

шест лева

ІХ.

Сонди

45,00

четиридесет и пет лева

Х.

Сонди специални

3,00

три лева

ХІ.

Скалпели

17,00

седемнадесет лева

ХІІ.

Дренажи

50,00

петдесет лева

ХІІІ.

Маски

35,00

тридесет и пет лева

ХІV.

Предпазни очила

2,00

два лева

ХV.

Стомни торбички и специални дренове

50,00

петдесет лева

ХVІ.

Система за външна аспирация и дренаж

250,00

двеста и петдесет лева

ХVІІ.

Уред за дихателна гимнастика

50,00

петдесет лева

ХVІІІ.

Разни медицински консумативи

250,00

двеста и петдесет лева

ХІХ.

Хирургически ръкавици

375,00

триста  седемдесет и пет лева

ХХ.

Хемостатични гъби

10,00

десет лева

ХХІ.

Шапки, маски, стерилни изделия

175,00

сто седемдесет и пет лева

ХХІІ.

Стерилен силно абсорбиращ компрес

15,00

петнадесет лева

ХХІІІ.

Превръзки

650,00

шестстотин и петдесет лева

ХХІV.

Фолио за оперативно поле

70,00

седемдесет лева

ХХV.

Стерилни торбички

20,00

двадесет лева

ХХVІ.

Специален чаршаф

12,00

дванадесет лева

ХХVІІ.

Стерилни сетовe за покриване

1000,00

хиляда лева

ХХVІІІ.

Тупфери и ленти

10,00

десет лева

ХХІХ.

Стерилни престилки

550,00

петстотин и петдесет лева

ХХХ.

Тампони за устна кухина

1,00

един лев

ХХХІ.

Аспирационна канюла

250,00

двеста и петдесет лева

ХХХІІ.

Нестерилно облекло

10,00

десет лева

ХХХІІІ.

Стерилни превръзки за периферен венозен катетър

275,00

двеста и седемдесет и пет лева

ХХХІV.

Нестерилни полиамидни конци

25,00

двадесет и пет лева« Обратно към всички поръчки