Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на системи за механична поддръжка на сърдечно съдова циркулация”

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

Цена на документите – 6 (шест) невъзстановими лева с ДДС, платими в касата на болницата

Документацията се закупува от 3006.2014 г.

Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 11.07.2014 година
Срок за подаване на офертите за участие – до 16.30 часа на  22.07. 2014 година
Разглеждане на предложенията - 14.00 часа  на 23.07. 2014 година
Гаранция за участие в процедурата:  135000 (сто тридесет и пет хиляди) лева« Обратно към всички поръчки