Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло и постелен инвентар за нуждите на Университетска болница “ЛОЗЕНЕЦ"

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 30.06.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 11.07.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 22.07.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 23.07.2014 година

Гаранция за участие в процедурата:

За Обособена  позиция  І. – 80 лв.
За Обособена позиция  ІІ.-160 лв.
За Обособена позиция  ІІ­І.-160 лв.
За Обособена позиция  ІV. – 680 лв.
За Обособена позиция  V.- 180 лв.
За Обособена позиция  VІ. – 75 лв.
За Обособена позиция  VІІ. – 100 лв.
За Обособена позиция  VІІІ. – 180 лв.
За Обособена позиция  ІХ. – 180 лв.
За Обособена позиция  Х. -180 лв.
За Обособена позиция  ХІ. – 180 лв.
За Обособена позиция  ХІІ. – 160 лв.« Обратно към всички поръчки