Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции” за период от 12 месеца

Чрез решение за промяна № VII-27-3/30.06.2014, изпратено до АОПна 30.06.2014г., Възложителят добавя към изискванията за доказване на технически възможности участниците да представят в офертите си следният документ:

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава – заверено от участника копие.

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 27.06.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 11.07.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 21.07.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 22.07.2014 година

Гаранции за участие в процедурата по обособени позиции:

Наименование

Гаранция в лева

I

Оксигенатори

650,00

шестстотин и петдесет

II

Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron

5300,00

пет хиляди и триста

III

Сърдечни клапни протези - биологични, със стент

4000,00

четири хиляди

IV

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

320,00

триста и двадесет

V

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

150,00

сто и петдесет

VI

Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие

200,00

двеста

VII

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин - прави

170,00

сто и седемдесет

VIII

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин  - прави

170,00

сто и седемдесет

IX

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези е-PTFE  - прави

450,00

четиристотин и петдесест

X

Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин

140,00

сто и четиридесет

XI

Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин

140,00

сто и четиридесет

XII

Съдови заплатки

130,00

сто и тридесет

XIII

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза

450,00

четиристотин и петдесест

XIV

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза

150,00

сто и петдесет

XV

Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva

150,00

сто и петдесет

XVI

Уреди и инструменти за кардиохирургия

3000,00

три хиляди

XVII

Канюли и сетове за ЕКК

2300,00

две хиляди и триста

XVIII

Съдов турникет

50,00

петдесет

XIX

Балони за контрапулсатор

1000,00

хиляда

XX

Сетове за машини за автохемотрансфузия

450,00

четиристотин и петдесест

XXI

Сет за перфузия на органи и тъкани

120,00

сто и двадесет

XXII

Тъканно лепило

150,00

сто и петдесет

XXIII

Епруветки за  измерване на АСТ

200,00

двеста

XXIV

Аксесоари, използвани при хирургия на вените

450,00

четиристотин и петдесест

XXV

Катетри Фогарти

300,00

триста

XXVI

Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен

1500,00

хилада и петстотин

XXVII

Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)

400,00

четиристотин

XXVIII

Механичен сет за биещо сърце

50,00

петдесет

XXIX

Кабел за пейсмейкър

50,00

петдесет

XXX

Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце

200,00

двеста

XXXI

Аортни пънчове

30,00

тридесет« Обратно към всички поръчки