Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 25.06.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 08.07.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 18.07.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 21.07.2014 година

Гаранция за участие в процедурата: 

- за обособена позиция I. „Химически реактиви” – 850,00 /осемстотин петдесет/ лева
- за обособена позиция II. „Реактиви за кръвен анализ” – 270,00 /двеста и седемдесет/ лева
- за обособена позиция III. „Затворена система за вземане на кръв” – 620,00 /шестстоти и двадесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Консумативи за ротационен тромбеластограф” – 1 600,00 /хиляда и шестстотин/ лева
- за обособена позиция V. „Мануални идентификационни системи еквивалентни за API” – 490,00 /четиристотин и деветдесет/ лева
- за обособена позиция VI. „Мануални идентификационни системи -еквивалентни за система Ремел” – 160,00 /сто и шестдесет/ лева
- за обособена позиция VII. „Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система Кристал” – 75,00 /седемдесет и пет/ лева
- за обособена позиция VIII. „За анализ на урина” – 180,00 /сто и осемдесет/ лева
- за обособена позиция IX. „Среда за развитие на биологични култури” – 620,00 /шестстотин и двадесет/ лева
- за обособена позиция X. „Антибиотични дискове” – 220,00 /двеста и двадесет/ лева
- за обособена позиция XI. „Среди за хемокултури” – 100,00 /сто/ лева
- за обособена позиция XII. „Лабораторни реактиви” – 340,00 /триста и четиридесет/ лева
- за обособена позиция XIII. „Различни медицински уреди и изделия” – 70,00 /седемдесет/ лева
- за обособена позиция XIV. „Стъклени изделия с лабораторна употреба” – 15,00 /петнадесет/ лева
- за обособена позиция XV. „Пластмасови продукти за лабораторна употреба” – 70,00 /седемдесет/ лева
- за обособена позиция XVІ. „Епруветки” – 25,00 /двадесет и пет/ лева« Обратно към всички поръчки