Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за срок от 12 месеца

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (ПЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 23.06.2014 г.
Срок за закупуване на документация –  до 16.30 часа  на 04.07.2014 г.
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 16.07.2014 г.
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 17.07.2014 г.

Гаранцията за участие в процедурата е 3000.00/три хиляди/ лева« Обратно към всички поръчки