Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини в Университетска болница „Лозенец“”

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 3 (три) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 20.06.2014 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 04.07.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 15.07.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 16.07.2014 година
Гаранция за участие в процедурата - 300 /триста/ лв.« Обратно към всички поръчки