Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (ПЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 19.06.2014 г.
Срок за закупуване на документация –  до 16.30 часа  на 04.07.2014 г.
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 14.07.2014 г.
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 15.07.2014 г.

Гаранцията за участие в процедурата е, както следва по обособени позиции:

- за обособена позиция I – „Хигиенно почистващи уреди и консумативи” – 210.00 /двеста и десет/ лева
- за обособена позиция II – „Контейнери за разделно събиране на отпадъци”- 10 /десет/ лева
- за обособена позиция III – „Консумативи за  диспенсери за сапун, салфетки и тоалетна хартия, еквивалентни на модел KATRIN inox ” – 290.00/двеста и деветдесет/ лева
- за обособена позиция IV- „Консумативи за  диспенсери за сапун, салфетки и тоалетна хартия, еквивалентни на модел HAGLEITHER” – 210.00 /двеста и десет / лева
- за обособена позиция V – „Почистващи препарати” – 60.00/ шестдесет /лева
- за обособена позиция VI – „Изделия от полиетилен” – 140.00/сто и четиредесет/ лева« Обратно към всички поръчки