Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ, РАЗТВОРИ И СУХ БИКАРБОНАТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ “ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 13.06.2014г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 27.06.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 09.07.2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 10.07.2014г.

Гаранция за участие в процедурата:
- за обособена позиция 1 "Медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S":  2900 (две хиляди и петстотин) лева
- за обособена позиция 2  "Сух бикарбонатен разтвор, еквивалентен за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S и сол за апарат за реосмоза":   320 (триста двадесет) лева
- за обособена позиция 3"Разтвори за хемодиализа":   270 (двеста и седемдесет) лева« Обратно към всички поръчки