Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на платформа за хемодинамичен мониторинг, окомплектована с консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация и обучение на персонала ”

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

Цена на документите – 5 (пет) невъзстановими лева с ддс, платими в касата на болницата
Документацията се закупува от 10.06.2014 г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на  24.06.2014 година
Срок за подаване на офертите за участие – до 16.30 часа на  04.07. 2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа  на 07.07. 2014 година
Гаранция за участие в процедурата:  1000 (хиляда) лева« Обратно към всички поръчки