Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация” за период от 12 месеца

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 19.05.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 03.06.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 10.06.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 11.06.2014 година

Гаранция за участие в процедурата: 

- за обособена позиция I. Канцеларски материали – 250.00 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция II. Книги, специализирани бланки, фишове, дневници и други печатни формуляри /по образец/ – 250.00 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция III. Консумативи за компютърна и размножителна техника – 200.00 /двеста/ лева
- за обособена позиция IV. Оригинални консумативи за размножителна техника – 120.00 /сто и двадесет/ лева« Обратно към всички поръчки