Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

"Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти извън позитивния лекарствен списък за нуждите на болница „Лозенец”, за период от 12 месеца”

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 9 (девет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 15.05.2014 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 30.05.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 09.06.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 10.06.2014 година

ВАЖНО:

Допусната е техническа грешка при разпечатването на „Техническо предложение“ от софтуерен продукт ЗОП Анализатор +.

При отпечатване на техническото предложение в полето „Наименование на лекарствения продукт“ се отпечатва „Международно непатентно наименование /INN/”.

За отстраняване на грешката моля да изтеглите и замените файла rep1.fr3.

Необходимо е да разпечатате техническите предложения за участие в процедурата отново.

Не се налага корекция на вече въведените данни в програмата /грешката е само в отпечатването/.

Моля, да ни извините за причинените неудобства.« Обратно към всички поръчки