Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични медицински изделия (консумативи) по обособени позиции” за период от 1 година

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 28.04.2014г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 09.05.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие  –  до 16.30 часа на 20.05.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 21.05.2014 година

Гаранция за участие в процедурата: 

- за обособена позиция I. „Спринцовки” – 350.00 /триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция II. „Игли за медицинска употреба” – 100 /сто/ лева
- за обособена позиция III. „Принадлежности за съдов достъп и трансфузия” – 150 /сто и петдесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Разни медицински консумативи” – 155 /сто петдесет и пет/ лева
- за обособена позиция V. „Индивидуални термометри” – 250 /двеста и петдесет/ лева« Обратно към всички поръчки